Apple odkazuje: Move to iOS a vyhoďte Android do koša v našich obchodoch

0
Move To iOS - svetapple.sk

Na zá­kla­de pred­sta­ve­nia no­vi­niek v rám­ci App­le WWDC za­ča­li ame­ric­ké mé­diá uvá­dzať, že An­droid je no­vý Win­dows, te­da plat­for­ma, kto­rú ni­ja­ký vý­vo­jár ne­mô­že ig­no­ro­vať. Aj keď iTu­nes nik­dy ne­za­mie­ril na An­droid, v prí­pa­de no­vej hu­dob­nej služ­by App­le Mu­sic to bu­de iné. Na­priek to­mu App­le ne­hod­lá us­tú­piť v kon­ku­ren­čnom bo­ji.

Pre­to vy­vi­nul ďal­šiu ap­li­ká­ciu s náz­vom Mo­ve to iOS, kto­rá sa pos­ta­rá o to, aby moh­li ma­ji­te­lia smar­tfó­nov so sys­té­mom An­droid prejsť bez akých­koľ­vek kom­pli­ká­cií do sve­ta App­lu. Ap­li­ká­cia pre­ve­die ad­re­sár, fot­ky, hud­bu, ako aj his­tó­riu pre­hlia­da­ča či poš­tov­né úč­ty a po pre­cho­de v App Sto­re vy­hľa­dá prog­ra­my, kto­ré bo­li dov­te­dy pou­ží­va­né na sta­rom te­le­fó­ne a zá­ro­veň sú k dis­po­zí­cii aj pre iOS. Na­ko­niec bu­de zá­kaz­ní­kom navr­hnu­té, aby svoj mo­bil s An­droi­dom vy­ho­di­li do ko­ša v kto­rom­koľ­vek App­le Sto­re.

Move To iOS - svetapple.sk

Move To iOS – svetapple.sk

itnews.sk

About The Author

Volám sa Róbert Hallon, mám 19 rokov a v súčasnosti som študentom štvrtého ročníka na súkromnej strednej umeleckej škole v Žiline kde študujem dizajn. Mojou záľubou sú Apple produkty s ktorými som spojený prakticky už takmer 10 rokov. Najradšej sledujem novinky z Apple a IT sveta. Rovnako tak sledujem nové trendy a špecialitou sú automobily, ktoré milujem rovnako ako Apple! Okrem iného som jeden zo zakladateľov www.svetapple.sk