iPhone 6s môžeš mať aj skôr, ako bude dostupný u nás. A nielen nový iPhone

0

No­vé iP­ho­ny 6s a 6s Plus by ma­li k pr­vým zá­kaz­ní­kom do­ra­ziť ten­to pia­tok. No u nás si bu­de tre­ba na ne poč­kať eš­te nie­koľ­ko týž­dňov. Ak si ne­doč­ka­vý, mô­že­š si ich ob­jed­nať z App­le Sto­re, no nie z to­ho náš­ho, ale v za­hra­ni­čí. Exis­tu­jú služ­by, kto­ré ta­ké­to ná­ku­py zjed­no­du­šia. Pat­rí me­dzi ne aj Forward2me. Ide o star­tup, kto­rý sa pos­ta­rá o do­ru­če­nie tvojho ba­líč­ka kon­krét­ne z Veľ­kej Bri­tá­nie.

Fun­gu­je to tak, že po re­gis­trá­cii na strán­ke a za­pla­te­ní pop­lat­ku 2 lib­ry + DPH sa ti pri­de­lí fik­tív­na ad­re­sa vo Veľ­kej Bri­tá­nii. Po­mo­cou tej­to ad­re­sy si po­tom mô­že­š ob­jed­nať to­var, kto­rý je od nás bež­ne ne­dos­tup­ný, a ne­chať si ho pos­lať do skla­du Forward2me. Od­tiaľ ti ho služ­ba nás­led­ne od­oš­le na po­ža­do­va­nú ad­re­su. Fir­ma tak­to pos­tu­pu­je ba­líč­ky zá­kaz­ní­kom do ce­lé­ho sve­ta.

Po pri­ja­tí zá­siel­ky sa služ­ba mô­že roz­hod­núť skon­tro­lo­vať jej ob­sah, aby sa uis­ti­la o tom, že ide o to­var, kto­rý mož­no bez­peč­ne a le­gál­ne im­por­to­vať do kra­ji­ny tr­va­lé­ho po­by­tu zá­kaz­ní­ka. Zá­kaz­ník je po­tom e-mai­lom in­for­mo­va­ný o tom, ke­dy k ne­mu zá­siel­ka do­ra­zí (oby­čaj­ne do 4 pra­cov­ných dní po do­ru­če­ní zá­siel­ky do skla­du fir­my), a po­žia­da­ný o plat­bu za do­dáv­ku vop­red cez webo­vú strán­ku star­tu­pu.

Pla­tiť mož­no kre­dit­nou kar­tou ale­bo cez účet Pay­Pal. K ce­ne však mu­sí­š pri­po­čí­tať aj poš­tov­né (na Slo­ven­sko je to od 9,20 lib­ry = asi 12,60 eura) a pri ná­ku­pe nad 150 eur aj clo a DPH. Mo­bil­né te­le­fó­ny sú však od cla os­lo­bo­de­né.

Po­dob­né služ­by po­nú­ka aj ne­mec­ká strán­ka Mail­boxde, iba­že po­mo­cou ne­mec­kej ad­re­sy. V tom­to prí­pa­de je vám fik­tív­na ad­re­sa pri­de­le­ná bez­plat­ne a aj ce­ny poš­tov­né­ho sú niž­šie.

Zdroj: itnews.sk

About The Author

Volám sa Róbert Hallon, mám 19 rokov a v súčasnosti som študentom štvrtého ročníka na súkromnej strednej umeleckej škole v Žiline kde študujem dizajn. Mojou záľubou sú Apple produkty s ktorými som spojený prakticky už takmer 10 rokov. Najradšej sledujem novinky z Apple a IT sveta. Rovnako tak sledujem nové trendy a špecialitou sú automobily, ktoré milujem rovnako ako Apple! Okrem iného som jeden zo zakladateľov www.svetapple.sk