Nový svetový rekord: Tesla Model S prešla na jedno nabitie viac než 728 km

0
Tesla pred konferenciou - svetapple.sk

Do­jazd bol vždy ozna­čo­va­ný za naj­väč­šiu sla­bi­nu všet­kých elek­tro­mo­bi­lov. Dvo­ji­ca Nó­rov sa te­da roz­hod­la otes­to­vať, ako ďa­le­ko zá­jde na jed­no na­bi­tie no­vý Mo­del S (P85D) od Tes­ly. Vte­dy eš­te ne­tu­ši­li, že sa im po­da­rí po­ko­riť dov­te­daj­ší re­kord.

Udá­va­ný do­jazd dvoj­mo­to­ro­vé­ho Mo­de­lu S je pod­ľa európ­skej me­to­di­ky NEDC 491 km, kým pod­ľa ame­ric­kej me­to­di­ky EPA len 253 míľ, čo je v pre­poč­te len 407 km. Aj pre­to bol vý­sle­dok po­kus­nej jaz­dy v ro­vi­na­tom Dán­sku ta­ký prek­va­pu­jú­ci.

Pri rých­los­ti maximál­ne 40 km/h, prie­mer­nej rých­los­ti 39 km/h, bez za­pnu­tia kli­ma­ti­zá­cie a len mi­ni­mál­ne­ho vy­uži­tia ve­čer­ných sve­tiel sa Nó­rom po­da­ri­lo prejsť na jed­no na­bi­tie až 728,7 km. Ces­ta tr­va­la 19 ho­dín a 40 mi­nút vrá­ta­ne jed­nej ho­di­no­vej pres­táv­ky. Do­ved­na spot­re­bo­va­li 77,5 kWh elek­tric­kej ener­gie, čo vy­chá­dza na 106 Wh na prej­de­ný km. Jaz­da bo­la ukon­če­ná na na­bí­ja­cej sta­ni­ci, ale ani vte­dy ne­bo­la ba­té­ria elek­tro­mo­bi­lu úpl­ne vy­bi­tá.

 

 

About The Author

Volám sa Róbert Hallon, mám 19 rokov a v súčasnosti som študentom štvrtého ročníka na súkromnej strednej umeleckej škole v Žiline kde študujem dizajn. Mojou záľubou sú Apple produkty s ktorými som spojený prakticky už takmer 10 rokov. Najradšej sledujem novinky z Apple a IT sveta. Rovnako tak sledujem nové trendy a špecialitou sú automobily, ktoré milujem rovnako ako Apple! Okrem iného som jeden zo zakladateľov www.svetapple.sk