Ďalšie vychytávky: Facebook umožní odpovedať na komentáre súkromnou správou

0
A smartphone user shows the Facebook application on his phone in the central Bosnian town of Zenica, in this photo illustration, May 2, 2013. Facebook Inc said July 24, 2013 that revenue in the second quarter was $1.813 billion, compared to $1.184 billion in the year ago period.  REUTERS/Dado Ruvic /Files (BOSNIA AND HERZEGOVINA - Tags: SOCIETY SCIENCE TECHNOLOGY BUSINESS)

Fa­ce­book ne­za­há­ľa. Pri­chá­dza s ďal­ší­mi vy­lep­še­nia­mi. Do­po­siaľ so­ciál­na sieť umož­ňo­va­la uží­va­te­ľom od­po­ve­dať na ko­men­tá­re len pros­tred­níc­tvom ďal­šie­ho ko­men­tá­ra. Do nie­koľ­kých týž­dňov by sme sa však ma­li doč­kať no­vej fun­kcie, v rám­ci kto­rej bu­de mož­né rea­go­vať na ve­rej­ný ko­ment súk­rom­nou sprá­vou.

Správ­ca svo­jej strán­ky uvi­dí pri kaž­dom ko­men­tá­ri mož­nosť od­os­lať uží­va­te­ľo­vi súk­rom­nú sprá­vu. V te­le sprá­vy sa auto­ma­tic­ky zja­ví od­kaz na pô­vod­ný ko­men­tár, kto­rý by ko­mu­ni­ku­jú­cim prib­lí­žil, o čom je vlas­tne reč.

sprava_fb.jpg

Dru­hou no­vin­kou, kto­rú už čos­ko­ro Fa­ce­book pred­sta­ví, je mož­nosť zís­ka­vať hod­no­te­nie na zá­kla­de rých­los­ti spät­nej väz­by. Tá­to fun­kcia náj­de svo­je vy­uži­tie naj­mä u fi­riem, kto­rým by sa tak moh­li zní­žiť nák­la­dy za call cen­trum. Zá­kaz­ní­ci či zá­ujem­co­via to­tiž zvy­čaj­ne rad­šej na­pí­šu otáz­ku na Fa­ce­book než by ma­li zdvih­núť te­le­fón. Ak te­da spo­loč­nosť bu­de od­po­ve­dať na viac ako 90% otá­zok do pia­tich mi­nút, zís­ka vý­bor­né hod­no­te­nie s ozna­če­ním „Ve­ry res­pon­si­ve”.

very-responsive.jpg

„Sprá­vy sa sta­li hlav­ným ko­mu­ni­kač­ným ka­ná­lom pre ľu­dí a te­raz ich mô­žu vy­uží­vať aj pod­ni­ky pre ko­mu­ni­ká­ciu so zá­kaz­ník­mi. Za­čni­te ich pou­ží­vať a po­núk­ni­te svo­jim zá­kaz­ní­kom po­hodl­ný a osob­ný spô­sob, ako sa s va­mi spo­jiť,” tvr­dí Fa­ce­book.

zdroj: itnews.sk

About The Author

Volám sa Róbert Hallon, mám 18 rokov a v súčasnosti som študentom tretieho ročníka na súkromnej strednej umeleckej škole v Žiline kde študujem dizajn. Mojou záľubou sú Apple produkty s ktorými som spojený prakticky už takmer 10 rokov. Najradšej sledujem novinky z Apple a IT sveta. Rovnako tak sledujem nové trendy a špecialitou sú automobily, ktoré milujem rovnako ako Apple! Okrem iného som jeden zo zakladateľov www.svetapple.sk