Novinky na YouTube: Za 10 USD získate exkluzívny obsah, hudbu a zbavíte sa reklám

0

Spo­loč­nosť YouTu­be ne­dáv­no ve­rej­nos­ti ozná­mi­la prí­chod no­vej služ­by s náz­vom YouTu­be Red. Ide o pla­te­nú ver­ziu, kto­rá za pop­la­tok –  10 USD me­sač­ne – pos­kyt­ne pou­ží­va­te­ľo­vi za­ují­ma­vé mož­nos­ti.

V pr­vom ra­de sa mu ne­bu­dú zob­ra­zo­vať žiad­ne rek­la­my, jed­not­li­vé vi­deá si bu­de môcť uk­la­dať pria­mo do svoj­ho za­ria­de­nia a sledovať ich bu­de môcť aj bez pri­po­je­nia na inter­net. Ok­rem bež­ných fun­kcií, YouTu­be Red umož­ní „sle­do­vať“ vi­deá aj na po­za­dí bez to­ho, aby sa po náv­ra­te na hlav­nú ob­ra­zov­ku za­sta­vi­li.

V prie­be­hu bu­dú­ce­ho ro­ka by mal byť ob­sah služ­by YouTu­be Red dopl­ne­ný o nie­koľ­ko exklu­zív­nych pro­jek­tov, nap­rík­lad o vlas­tnú tvor­bu v po­do­be šou od tvor­cov Fi­ne Brot­hers či PewDie­Pie. Na­vy­še, vďa­ka služ­be YouTu­be Mu­sic dos­ta­ne pou­ží­va­teľ za ten is­tý pop­la­tok prís­tup k ti­sí­com skla­dieb, kto­ré si bu­de môcť púš­ťať aj na po­za­dí svoj­ho te­le­fó­nu.

zdroj: itnews.sk

About The Author

Volám sa Róbert Hallon, mám 19 rokov a v súčasnosti som študentom štvrtého ročníka na súkromnej strednej umeleckej škole v Žiline kde študujem dizajn. Mojou záľubou sú Apple produkty s ktorými som spojený prakticky už takmer 10 rokov. Najradšej sledujem novinky z Apple a IT sveta. Rovnako tak sledujem nové trendy a špecialitou sú automobily, ktoré milujem rovnako ako Apple! Okrem iného som jeden zo zakladateľov www.svetapple.sk