Apple za komponenty iPhonu 6S zaplatí asi 234 dolárov. Predáva ho za 849 eur

0

Pod­ľa od­ha­dov Bank of Ame­ri­ca Merrill Lynch vy­jdú kom­po­nen­ty iP­ho­nu 6S prib­liž­ne na 234 do­lá­rov. Naj­väč­šiu časť tých­to nák­la­dov, asi 127 do­lá­rov, tvo­ria po­lo­vo­di­čo­vé pr­vky, z to­ho či­py pre mo­bil­né sie­te sto­ja 36 do­lá­rov, no­vý 64-bi­to­vý pro­ce­sor A9 25 do­lá­rov, rôz­ne sen­zo­ry (sní­mač od­tlač­kov pr­stov, NFC a pod.) 22 do­lá­rov, 64 GB flash pa­mäť 20 do­lá­rov.

Os­tat­né zá­klad­né kom­po­nen­ty, ako je dis­plej, fo­toa­pa­rát, ba­té­ria, vy­chá­dza­jú na 73 do­lá­rov a ce­na ďal­ších pr­vkov a ma­te­riá­lu je 33 do­lá­rov.

Ne­do­to­va­ná ma­loob­chod­ná ce­na 64 GB mo­de­lu iP­ho­nu 6S v USA je 749 do­lá­rov, to však nez­na­me­ná, že App­le za­ro­bí na kaž­dom ku­se 515 do­lá­rov, pre­to­že pri­rá­tať tre­ba aj nák­la­dy na vý­ro­bu a dis­tri­bú­ciu.

Snímka obrazovky 2015-09-09 o 21.24.06

zdroj: itnews.sk

About The Author

Volám sa Róbert Hallon, mám 19 rokov a v súčasnosti som študentom štvrtého ročníka na súkromnej strednej umeleckej škole v Žiline kde študujem dizajn. Mojou záľubou sú Apple produkty s ktorými som spojený prakticky už takmer 10 rokov. Najradšej sledujem novinky z Apple a IT sveta. Rovnako tak sledujem nové trendy a špecialitou sú automobily, ktoré milujem rovnako ako Apple! Okrem iného som jeden zo zakladateľov www.svetapple.sk