CES 2016: Vďaka „ušku“ sa budú smartfóny lepšie držať v ruke

0
ces-2016-lepsie-drzanie---titulná-fotografia---SvetApple

Smar­tfó­ny sa sta­li bež­nou sú­čas­ťou náš­ho kaž­do­den­né­ho ži­vo­ta. Ucho­vá­va­me v nich in­for­má­cie a po­má­ha­jú nám zos­tať v spo­je­ní s oko­li­tým sve­tom. Prob­lém je v tom, že sa neus­tá­le vy­ví­ja­jú, sú čo­raz väč­šie a ten­šie a ob­čas nám spô­so­bu­je ťaž­kos­ti dr­žať ich v ru­ke. A prá­ve tu by chce­la po­môcť spo­loč­nosť Lo­ve­Hand­le.

Na CES 2016 pred­sta­vi­la ši­kov­ný úchyt s jed­no­du­chým náz­vom Smar­tpho­ne Grip. Je­ho cie­ľom je pre­me­niť iP­ho­ny a an­droi­do­vé smar­tfó­ny na sku­toč­né no­si­teľ­né za­ria­de­nia. Ide o nad­sta­vec s vy­ve­de­ným pop­ru­hom z tka­ni­ny, vďa­ka kto­ré­mu mô­že­te te­le­fón dr­žať aj jed­ným pr­stom, keď má­te pl­né ru­ky. Mi­ni­ma­li­zu­je sa tak ri­zi­ko je­ho pá­du.

lovehandle.jpg

Ma­loob­chod­ná ce­na dopl­nku je 7,95 do­lá­ra, no pr­vých 50 000 účas­tní­kov veľtr­hu CES ho dos­ta­lo za­dar­mo.

Článok prebratý od nášho partnera: itnews.sk

About The Author

Volám sa Róbert Hallon, mám 19 rokov a v súčasnosti som študentom štvrtého ročníka na súkromnej strednej umeleckej škole v Žiline kde študujem dizajn. Mojou záľubou sú Apple produkty s ktorými som spojený prakticky už takmer 10 rokov. Najradšej sledujem novinky z Apple a IT sveta. Rovnako tak sledujem nové trendy a špecialitou sú automobily, ktoré milujem rovnako ako Apple! Okrem iného som jeden zo zakladateľov www.svetapple.sk