Aké sú najväčšie novinky v iOS 9?

0
titulná fotografia

Spo­loč­nosť App­le ur­či­la dá­tum uve­de­nia ope­rač­né­ho sys­té­mu iOS 9 na 16. sep­tem­bra a v stre­du ve­čer vy­da­la fi­nál­nu be­ta ver­ziu v po­do­be zos­ta­ve­nia iOS 9.1 Gol­den Mas­ter pre vý­vo­já­rov. Je dos­tup­ná na stiah­nu­tie pre za­ria­de­nia iP­ho­ne, iPad a iPod touch.

Sys­tém iOS 9 sa za­me­ria­va naj­mä na sta­bi­li­zá­ciu fun­kcií za­ve­de­ných s iOS 8, ale pri­ná­ša aj množ­stvo evo­luč­ných zlep­še­ní. Zdo­ko­na­liť by sa ma­la fun­kcia mul­ti­tas­kin­gu, ale aj di­gi­tál­na asis­ten­tka Si­ri. Ok­rem no­vé­ho di­zaj­nu sa nau­či­la aj lep­šie vy­hľa­dá­vať ob­ráz­ky a vi­deá. Vo vy­hľa­dá­va­ní pri­bud­li aj jed­no­du­ché ma­te­ma­tic­ké vý­poč­ty, pred­po­veď po­ča­sia, vý­sled­ky špor­to­vých zá­pa­sov a ce­ny ak­cií. Zlep­ší sa aj za­bez­pe­če­nie, na­mies­to štvor­ci­fer­ných kó­dov sa za­ve­dú šes­ťci­fer­né. iOS 9 by mal byť aj rých­lej­ší a šetr­nej­ší k ba­té­rii.
No­vý sys­tém iOS 9 bu­de kom­pa­ti­bil­ný so za­ria­de­nia­mi iP­ho­ne 6 Plus, iP­ho­ne 6, iP­ho­ne 5s, iP­ho­ne 5c, iP­ho­ne 5, iP­ho­ne 4S, iPad Air 2, iPad Air 1, iPad Mi­ni 3, iPad Mi­ni 2, iPad Mi­ni 1, iPad 4, iPad 3, iPad 2, iPod touch 6 a iPod touch 5 a, sa­moz­rej­me, aj s no­vý­mi iP­hon­mi 6s a 6s Plus, iPa­dom Pro, iPa­dom mi­ni 4 po ich vy­da­ní.
Ope­rač­ný sys­tém OS X 10.11 El Ca­pi­tan bu­de vy­da­ný pos­led­ný sep­tem­bro­vý týž­deň, vý­vo­já­ri už ma­jú k dis­po­zí­cii ver­ziu OS X El Ca­pi­tan Gol­den Mas­ter.

Zdroj: itnews.sk

About The Author

Momentálne mám na starosti kompletnú grafiku nášho webu. Taktiež tému jailbreak a víkendové seriály, jablkovú bublaninu a pozadia od SvetApple. Zodpovedám aj za odpovedanie na facebookové správy na našej oficiálnej FB stránke. Takže ak máš hocijaké otázky, alebo nám chceš poslať pozadie, neváhaj a pokojne ma kontaktuj na mail dominik.bullo@svetapple.sk