Upgrade pre iPhone 6: Špeciálny kryt z jeho zadnej strany urobí čítačku kníh

0

Vy­ze­rá to tak, že sa už čos­ko­ro za­obí­de­me bez kla­sic­kých elek­tro­nic­kých čí­ta­čiek ty­pu Kind­le ale­bo Poc­ket­Book. Ich fun­kciu to­tiž pre­vez­me sa­mot­ný smar­tfón. Špe­ciál­ny kryt uro­bí pria­mo z je­ho za­dnej stra­ny čí­tač­ku kníh.

No­vý kryt In­kCa­se i6 od spo­loč­nos­ti Oaxis sta­čí za­lo­žiť kon­krét­ne na iP­ho­ne 6 a nás­led­ne ho s te­le­fó­nom spá­ro­vať cez blue­tooth. Za­dnú stra­nu In­kCa­se tvo­rí 4,3-pal­co­vý E-Ink dis­plej s roz­lí­še­ním 480 × 800 pixelov, kto­rý z mo­bi­lu uro­bí čí­tač­ku kníh, e-mai­lov či správ.

Čí­tač­ka sa ok­rem iné­ho po­zi­tív­ne pod­pí­še pod vý­drž ba­té­rie te­le­fó­nu. iP­ho­ne sí­ce zhrub­ne po za­lo­že­ní kry­tu o 4,2 mm, ale pou­ží­va­te­ľa po­te­ší aj za­bu­do­va­nou pa­mä­ťou 128 MB.

ink-case2.jpg

V pred­pre­da­ji In­kCa­se vy­jde na 99 USD (89 eur), v bež­nom pre­da­ji ho bu­de mož­né kú­piť za ce­nu 129 USD.

zdroj: itnews.sk

About The Author

Volám sa Róbert Hallon, mám 19 rokov a v súčasnosti som študentom štvrtého ročníka na súkromnej strednej umeleckej škole v Žiline kde študujem dizajn. Mojou záľubou sú Apple produkty s ktorými som spojený prakticky už takmer 10 rokov. Najradšej sledujem novinky z Apple a IT sveta. Rovnako tak sledujem nové trendy a špecialitou sú automobily, ktoré milujem rovnako ako Apple! Okrem iného som jeden zo zakladateľov www.svetapple.sk