200 minút telefonovania, 200 SMS a 200 MB dát zadarmo. Do Európy prichádza FreedomPop

0

Mo­bil­ní ope­rá­to­ri sa čo­raz viac za­ují­ma­jú aj o ta­kých spot­re­bi­te­ľov, kto­rí te­le­ko­mu­ni­kač­né služ­by ne­vyu­ží­va­jú až tak in­ten­zív­ne. A to aj za ce­nu, že by sa k sie­ti pri­pá­ja­li bez­plat­ne.

Po do­ho­de s ho­lan­dský­mi te­le­ko­mu­ni­kač­ný­mi fir­ma­mi sa roz­ho­dol za­ví­tať na európ­sky trh no­vý ope­rá­tor Free­dom­Pop. A to kon­krét­ne do Veľ­kej Bri­tá­nie a Ne­mec­ka, kde chce vy­užiť skú­se­nos­ti na­do­bud­nu­té z do­má­ce­ho ame­ric­ké­ho tr­hu.

freedompop.jpg

Ope­rá­tor po­nú­ka účas­tní­kom prog­ra­mu me­sač­ne 200 mi­nút te­le­fo­no­va­nia, 200 SMS a 200 MB pre­ne­se­ných dát úpl­ne za­dar­mo. Ko­mu da­ný ob­jem slu­žieb ne­bu­de sta­čiť, mô­že si prip­la­tiť ta­ri­fu, kto­rá je pod­stat­ne niž­šia v po­rov­na­ní s os­tat­ný­mi ope­rá­tor­mi. Za dve lib­ry bu­de te­da zá­ujem­com za­sla­ná SIM kar­ta a za ďal­šie dve lib­ry im bu­de po­núk­nu­tá vy­ššia kva­li­ta pre­ná­ša­né­ho zvu­ku.

No­vý ope­rá­tor avi­zu­je pos­tup­né roz­ši­ro­va­nie svo­jich ak­ti­vít v rám­ci os­tat­ných kra­jín Euró­py. Je te­da mož­né, že sa Free­dom­Pop dos­ta­ne aj na Slo­ven­sko.

Zdorj: itnews.sk

About The Author

Volám sa Róbert Hallon, mám 19 rokov a v súčasnosti som študentom štvrtého ročníka na súkromnej strednej umeleckej škole v Žiline kde študujem dizajn. Mojou záľubou sú Apple produkty s ktorými som spojený prakticky už takmer 10 rokov. Najradšej sledujem novinky z Apple a IT sveta. Rovnako tak sledujem nové trendy a špecialitou sú automobily, ktoré milujem rovnako ako Apple! Okrem iného som jeden zo zakladateľov www.svetapple.sk