Amazon má 7“ tablet Fire za 50 dolárov. Navyše každý šiesty je zadarmo

0
ih1G.amazon_fire2_jpg

Ama­zon uvá­dza na trh su­perlac­ný tab­let Fi­re, o kto­rom tvr­dí, že kom­bi­nu­je níz­ku ce­nu a kva­lit­né pa­ra­met­re, čo z ne­ho ro­bí bez­pre­ce­dent­ný „níz­ko­roz­poč­to­vý” tab­let.

Fi­re sa pre­dá­va za 49,99 do­lá­ra, pri­čom Ama­zon po­nú­ka šes­ťku­so­vé ba­le­nie za 250 do­lá­rov, čo zna­me­ná, že ak si kú­pi­š 5 tab­le­tov, šies­ty dos­ta­ne­š za­dar­mo.

Je to vô­bec naj­lac­nej­ší tab­let na Ama­zo­ne a pod­ľa vy­jad­re­nia spo­loč­nos­ti ide o „nas­ta­ve­nie úpl­ne no­vé­ho štan­dar­du pre tab­le­ty pod 50 do­lá­rov“.

29wJ.amazon_fire_jpg

Se­dem­pal­co­vý Fi­re ob­sa­hu­je štvor­jad­ro­vý 1,3 GHz pro­ce­sor a po­nú­ka dvoj­ná­sob­ný vý­kon v po­rov­na­ní so Sam­sung Ga­laxy Tab 3 Li­te, kto­rý sto­jí viac ako 100 do­lá­rov. Ama­zon uvá­dza, že má ta­kmer dvoj­ná­sob­nú vý­drž op­ro­ti naj­nov­šie­mu iPa­du Air.

Prav­da, ope­rač­ným sys­té­mom za­ria­de­nia je od­nož An­droi­du a ne­má ta­kú vy­so­kú kva­li­tu dis­ple­ja (roz­lí­še­nie je 1024 × 600 px) ani ta­ký rých­ly pro­ce­sor ako tab­let App­lu, kto­ré­ho ce­na sa však za­čí­na na 399 USD dolárov. Fi­re má 1 GB RAM a 8 GB úlo­žis­ko, kto­ré sa dá roz­ší­riť po­mo­cou kar­ty mic­roSD na 128 GB.

Pod­ľa šes­ťku­so­vé­ho ba­le­nia sa dá pred­pok­la­dať, že Ama­zon oča­ká­va, že po je­ho lac­nom tab­le­te bu­de veľ­ký do­pyt…

Zdroj: itnews.sk

About The Author

Momentálne mám na starosti kompletnú grafiku nášho webu. Taktiež tému jailbreak a víkendové seriály, jablkovú bublaninu a pozadia od SvetApple. Zodpovedám aj za odpovedanie na facebookové správy na našej oficiálnej FB stránke. Takže ak máš hocijaké otázky, alebo nám chceš poslať pozadie, neváhaj a pokojne ma kontaktuj na mail dominik.bullo@svetapple.sk