Google platí za svoje chyby. A to doslova, ohlásením problému si môžete slušne privyrobiť

0
Google - svetapple.sk

Iba pred nie­koľ­ký­mi týž­dňa­mi sa inter­ne­tom roz­ší­ri­la sprá­va one­bez­peč­ných SMS, kto­ré od­pá­lia iP­ho­ne na di­aľ­ku. Pred­stav­te si však, že by ste na tú­to chy­bu priš­li vy sa­mi a nein­for­mo­va­li o nej ve­rej­nosť. Ke­by ste o po­dob­nej chy­be po­ve­da­li nap­rík­lad len spo­loč­nos­ti Goog­le, tá by vás za va­še pát­rač­ské schop­nos­ti a, sa­moz­rej­me, ml­ča­nie od­me­ni­la šted­rým ba­lí­kom pe­ňa­zí.

Iba za mi­nu­lý rok Goog­le vy­pla­til ta­kým­to spô­so­bom viac ako 200 osôb su­mou 1,5 mi­lió­na USD. Zá­klad­ná od­me­na sa za­čí­na na hra­ni­ci 333 USD a vy­špl­hať sa mô­že až na 8-ti­síc USD. Všet­ko zá­vi­sí od zá­važ­nos­ti chy­by a kva­li­ty hlá­se­nia. Me­dzi naj­lep­šie od­me­ne­né hlá­se­nia pa­tria úto­ky ap­li­ká­cií, prí­pad­ne na­pad­nu­tia na di­aľ­ku. V špe­ciál­nych prí­pa­doch by ste si tak­to moh­li za­ro­biť aj 30-ti­síc USD. A to je už čo po­ve­dať, nie?

tabulka_ceny za chyby.png

About The Author

Volám sa Róbert Hallon, mám 19 rokov a v súčasnosti som študentom štvrtého ročníka na súkromnej strednej umeleckej škole v Žiline kde študujem dizajn. Mojou záľubou sú Apple produkty s ktorými som spojený prakticky už takmer 10 rokov. Najradšej sledujem novinky z Apple a IT sveta. Rovnako tak sledujem nové trendy a špecialitou sú automobily, ktoré milujem rovnako ako Apple! Okrem iného som jeden zo zakladateľov www.svetapple.sk