Google už stratil nervy a prispôsobil YouTube aj na vertikálne video

0

Niek­to­rí pou­ží­va­te­lia smar­tfó­nov na­tá­ča­jú vi­deá te­le­fó­nom oto­če­ným ver­ti­kál­ne. Mož­no mno­hí ani ne­ve­dia, že pri na­tá­ča­ní ne­mu­sí byť v rov­na­kej po­lo­he ako pri pí­sa­ní SMS. Pri­tom YouTu­be do ver­zie 10.25 ne­zob­ra­zo­val ta­ké­to vi­deá správ­ne – na oboch stra­nách bo­li čier­ne pá­sy a up­ros­tred ten­ký prú­žok s vi­deom. V ak­tuál­nej ver­zii 10.28 to však Goog­le zme­nil.

Do­te­raz sa ver­ti­kál­ne vi­deo zob­ra­zo­va­lo len na tre­ti­ne dis­ple­ja ako na po­čí­ta­či. Goog­le sa po­kú­sil už v ap­li­ká­cii Fo­toa­pa­rát, kto­rá je dos­tup­ná pre An­droid od ver­zie 4.4, za­brá­niť v nah­rá­va­ní vi­dea ver­ti­kál­ne. Ap­li­ká­cia to­tiž pri na­tá­ča­ní upo­zor­ní pou­ží­va­te­ľa, aby oto­čil te­le­fón ho­ri­zon­tál­ne.

Je­ho po­kus však zly­hal, pre­to­že nie kaž­dý pou­ží­va tú­to ap­li­ká­ciu a nie kaž­dý jej pou­ží­va­teľ ten­to po­kyn upos­lúch­ne. Po no­vom sa te­da pri prep­nu­tí do ce­loob­ra­zov­ko­vé­ho re­ži­mu ver­ti­kál­ne vi­deo správ­ne oto­čí a za­pl­ní ce­lý dis­plej te­le­fó­nu.

YouTube_logo_2013.svg

zdroj:itnews.sk

About The Author

Volám sa Róbert Hallon, mám 19 rokov a v súčasnosti som študentom štvrtého ročníka na súkromnej strednej umeleckej škole v Žiline kde študujem dizajn. Mojou záľubou sú Apple produkty s ktorými som spojený prakticky už takmer 10 rokov. Najradšej sledujem novinky z Apple a IT sveta. Rovnako tak sledujem nové trendy a špecialitou sú automobily, ktoré milujem rovnako ako Apple! Okrem iného som jeden zo zakladateľov www.svetapple.sk