LG vytvorilo rolovateľnú pevnú klávesnicu plnej veľkosti

0
6c0G.lg_rolly_jpg

Pí­sať dlh­šie tex­ty na tab­le­te či smar­tfó­ne nie je žiad­na vý­hra. Pre­to čas­to sia­ha­me po exter­nej klá­ves­ni­ci, kto­rá by nám ce­lú prá­cu nie­len urý­chli­la, ale pre­dov­šet­kým uľah­či­la. No­vá klá­ves­ni­ca od LG pri­chá­dza s eš­te jed­ným bo­nu­som na­vy­še – dá sa zro­lo­vať. Je te­da stvo­re­ná na to, aby ste si ju moh­li vziať so se­bou kam­koľ­vek.

Spo­loč­nosť LG navrh­la klá­ves­ni­cu Rol­ly Key­board tak, aby sa da­la zlo­žiť do tva­ru ma­lé­ho podl­ho­vas­té­ho kvád­ra. Na roz­diel od iných ro­lo­va­teľ­ných flexibil­ných klá­ves­níc je z pev­né­ho ma­te­riá­lu. Klá­ve­sy ma­jú pl­nú veľ­kosť. Širo­ké sú 17 mm (u štan­dar­dných klá­ves­níc je to 18 mm) a od se­ba sú re­la­tív­ne dosť vzdia­le­né. Prá­ve to by sa ma­lo pod­pí­sať pod jej kom­for­tnej­šie pou­ží­va­nie. Ok­rem iné­ho má v se­be za­bu­do­va­ný vy­sú­va­teľ­ný sto­jan s dvo­ma ra­me­na­mi, kto­rý slú­ži na pri­chy­te­nie tab­le­tu.

eGQX.lg_rolly2_jpg

Ro­lo­va­teľ­nú klá­ves­ni­cu mož­no pri­po­jiť k mo­bi­lu či tab­le­tu cez Blue­tooth 3.0. Spá­ro­vať sa dá až s dvo­ma za­ria­de­nia­mi sú­čas­ne, me­dzi kto­rý­mi sa pre­pí­na po­mo­cou klá­ve­so­vej skrat­ky. Na­pá­ja­nie klá­ves­ni­ce za­bez­pe­ču­je mik­rotuž­ko­vá ba­té­ria (AAA) s vý­dr­žou zhru­ba tri me­sia­ce.

FJYI.lg_rolly3_jpg

Klá­ves­ni­ca Rol­ly Key­board sa za­čne pre­dá­vať v sep­tem­bri naj­skôr v USA a do Euró­py by sa ma­la dos­tať zrej­me až v pos­led­nom štvrťro­ku 2015. Ce­na za­tiaľ nie je zná­ma. Pod­rob­nos­ti o no­vin­ke prez­ra­dí spo­loč­nosť LG už čos­ko­ro, na veľtr­hu IFA 2015 v Berlí­ne.

uCwE.lg_rolly4_jpg

 

Zdroj: itnews.sk

About The Author

Momentálne mám na starosti kompletnú grafiku nášho webu. Taktiež tému jailbreak a víkendové seriály, jablkovú bublaninu a pozadia od SvetApple. Zodpovedám aj za odpovedanie na facebookové správy na našej oficiálnej FB stránke. Takže ak máš hocijaké otázky, alebo nám chceš poslať pozadie, neváhaj a pokojne ma kontaktuj na mail dominik.bullo@svetapple.sk