Microsoft Lumia 950 ako plnohodnotný pracovný nástroj – prvé dojmy

2

Od vlaj­ko­vých lo­dí sa oča­ká­va­jú rôz­ne pok­ro­či­lé fun­kcie. Pré­mio­vé mo­de­ly Lu­mia 950 a 950 XL od Mic­ro­sof­tu po­su­nu­li mož­nos­ti mo­bil­ných te­le­fó­nov na no­vú kva­li­ta­tív­nu úro­veň. V spo­lup­rá­ci s prís­lu­šen­stvom Mic­ro­soft Dis­play Dock HD-500 pos­lú­žia no­vé vlaj­ko­vé Lu­mie v mno­hých si­tuáciách ako pl­no­hod­not­ný po­čí­tač. Struč­né pred­sta­ve­nie

Lu­mia 950 je k dis­po­zí­cii vo via­ce­rých va­rian­toch. Prív­las­tok XL avi­zu­je väč­ší, 5,7-pal­co­vý dis­plej. Zá­klad­ný va­riant má dis­plej s uh­lo­prieč­kou 5,2″. V obid­voch prí­pa­doch má dis­plej OLED roz­lí­še­nie Quad HD, te­da 2560 × 1440, čo pred­sta­vu­je hus­to­tu pixelov 564, res­pek­tí­ve pri väč­šej uh­lo­prieč­ke 518 ppi. Konštruk­té­ri si uve­do­mi­li väč­šiu po­ten­ciál­nu zra­ni­teľ­nosť veľ­ké­ho dis­ple­ja, pre­to ho chrá­nia od­ol­ným sklom Cor­ning Go­ril­la Glass 4.

continuum8.jpg

Men­ší sú­ro­de­nec má kry­cie sklo „troj­ko­vé­ho“ ra­du. Dis­ple­jom sa roz­die­ly me­dzi mo­del­mi ne­kon­čia. Lu­miu 950XL po­há­ňa osem­jad­ro­vý pro­ce­sor Qual­comm Snap­dra­gon 810, zá­klad­ný va­riant 950 má tro­chu slab­ší pro­ce­sor Snap­dra­gon 808 so šies­ti­mi jad­ra­mi. Obid­va mo­de­ly ma­jú 3 GB ope­rač­nej pa­mä­te a úlož­ný pries­tor s ka­pa­ci­tou 32 GB, roz­ší­ri­teľ­ný po­mo­cou kar­ty mic­roSD na maximál­nu ka­pa­ci­tu 200 GB. Keď­že všet­ky Lu­mie mo­de­lo­vé­ho ra­du 950 mô­žu po­mo­cou fun­kcie Con­ti­nuum spúš­ťať ap­li­ká­cie aj na veľ­kej ob­ra­zov­ke, ma­jú ich pro­ce­so­ry kva­pa­li­no­vé chla­de­nie. Dvo­ji­ca adap­tív­nych an­tén je zá­ru­kou sig­ná­lu aj v li­mit­ných si­tuáciách pri akom­koľ­vek spô­so­be dr­ža­nia te­le­fó­nu. Vy­me­ni­teľ­ná ba­té­ria má ka­pa­ci­tu 3000, res­pek­tí­ve 3340 mAh pri väč­šom mo­de­li. Port USB Ty­pe-C umož­ňu­je nie­len pri­po­je­nie no­vej ge­ne­rá­cie prís­lu­šen­stva, ale pre­dov­šet­kým rých­le na­bí­ja­nie. Na po­lo­vi­cu ka­pa­ci­ty na­bi­je­te ba­té­riu za me­nej ako pol­ho­di­nu.

Bez­drô­to­vé na­bí­ja­nie je v tej­to trie­de sa­moz­rej­mosť. Da­ňou za tú­to fun­kciu je plas­to­vé te­lo. Kon­ku­ren­cia čo­raz viac za­čí­na vy­uží­vať ako ma­te­riál na za­dné ste­ny vlaj­ko­vých lo­dí tvr­de­né sklo. Keď spo­mí­na­me kom­pro­mi­sy, v ba­le­ní náj­de­te rých­lo­na­bí­jač­ku a ká­bel USB Ty­pe-C. Na slú­chad­lá sa v ba­le­ní, žiaľ, mies­to zrej­me ne­naš­lo. Ok­rem štan­dar­dnej sen­zo­ro­vej vý­ba­vy dis­po­nu­je no­vá Lu­mia aj ba­ro­met­rom. Mož­nos­tiam špič­ko­vé­ho fo­toa­pa­rá­tu s roz­lí­še­ním 20 Mpx, dis­po­nu­jú­ce­ho op­tic­kou sta­bi­li­zá­ciou ob­ra­zu a bles­kom s tro­mi RGB LED di­óda­mi, a auten­ti­fi­ká­cii pou­ží­va­te­ľa po­mo­cou fo­tog­ra­fie oč­nej dú­hov­ky bu­de­me ve­no­vať sa­mos­tat­né člán­ky.

Continuum2.jpg

Prá­ca na veľ­kom mo­ni­to­re

Naj­viac sme bo­li zve­da­ví na fun­kciu Con­ti­nuum. Nao­zaj do­ká­že ten­to te­le­fón fun­go­vať ako pro­vi­zór­ny po­čí­tač? Pri­po­je­nie te­le­ví­zo­ra, pro­jek­to­ra či mo­ni­to­ra po­mo­cou rôz­nych tech­no­ló­gií, nap­rík­lad Mi­ra­cast, umož­ňu­jú aj plat­for­my An­droid a iOS, ale na mo­ni­to­re vi­dí­te de fac­to rov­na­ký ob­raz ako na dis­ple­ji te­le­fó­nu, len­že väč­ší, a tak mô­že­te nap­rík­lad sle­do­vať vi­deo či hrať vhod­nú hru. Pou­ží­va­nie nap­rík­lad texto­vé­ho edi­to­ra bu­de rov­na­ko ťaž­ko­pád­ne ako na te­le­fó­ne. Pri Lu­mii 950 je všet­ko inak. My sme fun­kciu Con­ti­nuum tes­to­va­li s vy­uži­tím špe­ciál­ne­ho prís­lu­šen­stva Mic­ro­soft Dis­play Dock HD-500, pri­po­je­né­ho cez USB Ty­pe-C. Maximál­ne roz­lí­še­nie ob­ra­zu je full HD 1080p pri 60 fps.

Do­ko­va­cia sta­ni­ca má tri por­ty USB 2.0, na­pá­ja sa cez ko­nek­tor USB Ty­pe-C a za­bez­pe­ču­je aj na­pá­ja­nie pri­po­je­né­ho te­le­fó­nu. Ma­lo by to fun­go­vať aj bez toh­to prís­lu­šen­stva tak, že k te­le­fó­nu pri­po­jí­te cez blue­tooth klá­ves­ni­cu a myš a k dis­ple­ju sa pri­po­jí­te cez bez­drô­to­vú tech­no­ló­giu Mi­ra­cast, prí­pad­ne cez Mi­ra­cast/HDMI dong­le tre­tích strán. Con­ti­nuum umož­ňu­je vy­uží­vať mo­ni­tor ale­bo te­le­ví­zor ako pri­már­nu ob­ra­zov­ku, pri­čom do­ty­ko­vý dis­plej te­le­fó­nu mô­že­te vy­užiť ako touch­pad pri pre­zen­to­va­ní ale­bo ho vy­uží­vať kla­sic­ky, te­da nap­rík­lad po­čas pí­sa­nia do­ku­men­tu vo Wor­de mô­že­te te­le­fo­no­vať.

Na pri­már­nej veľ­kej ob­ra­zov­ke mô­že­te spúš­ťať uni­ver­zál­ne ap­li­ká­cie Win­dows 10 a do­kon­ca vy­uží­vať aj pre­pí­na­nie me­dzi sú­čas­ne bež­iaci­mi ap­li­ká­cia­mi po­mo­cou tla­čid­la Zob­ra­ze­nie úloh rov­na­ko ako na tab­le­te či no­te­boo­ku s Win­dows 10. Po­nu­ka Štart s dy­na­mic­ký­mi dlaž­di­ca­mi sa zob­ra­zí vľa­vo do­le v rov­na­kom us­po­ria­da­ní ako na dis­ple­ji te­le­fó­nu. Naj­čas­tej­šie bu­de­te prav­de­po­dob­ne vy­uží­vať pre­din­šta­lo­va­né ap­li­ká­cie Of­fi­ce, te­da Word, Excel, Out­look, Power­Point a One­No­te. Pres­nej­šie ich ver­zie UWP, kto­ré v zá­sa­de pos­ky­tu­jú rov­na­ké mož­nos­ti ako ich des­kto­po­ví sú­ro­den­ci, no ich ov­lá­da­nie je pris­pô­so­be­né ši­ro­ké­mu spek­tru za­ria­de­ní a do­ty­ko­vým dis­ple­jom. Va­še mož­nos­ti ho­ci v ho­te­lo­vej iz­be sa ra­zom roz­ší­ria z pí­sa­nia nie­koľ­ko­riad­ko­vých správ či edi­to­va­nia do­ku­men­tov na pl­no­hod­not­nú tvor­bu do­ku­men­tov. Na pl­no­hod­not­nú prá­cu pot­re­bu­je­te, sa­moz­rej­me, klá­ves­ni­cu a myš, ale aj bez nich do­ká­že­te vy­užiť zob­ra­ze­nie do­ku­men­tu na veľ­kej ob­ra­zov­ke, pri­čom drob­né úp­ra­vy mô­že­te ro­biť po­mo­cou klá­ves­ni­ce na do­ty­ko­vom dis­ple­ji te­le­fó­nu.

Ap­li­ká­cie Of­fi­ce fun­go­va­li na veľ­kom dis­ple­ji exce­len­tne, rov­na­ko aj zob­ra­zo­va­nie webo­vých strá­nok vrá­ta­ne gra­fic­ky ná­roč­ných. Tes­to­va­li sme aj naj­čas­tej­šie pou­ží­va­né ap­li­ká­cie UWP. Fun­go­va­li všet­ky, no nie všet­ky napl­no vy­uží­va­li mož­nos­ti veľ­ké­ho dis­ple­ja. V tom­to ma­jú ap­li­ká­cie od Mic­ro­sof­tu mier­ny nás­kok, pre­to­že vý­vo­já­ri tre­tích strán ma­jú mož­nosť la­diť pod­po­ru Con­ti­nua až te­raz, sa­moz­rej­me, ak in­ves­tu­jú do no­vej Lu­mie 950, prí­pad­ne ďal­ších mo­de­lov, kto­ré tú­to fun­kciu bu­dú pod­po­ro­vať. Niek­to­ré fun­kcie a ap­li­ká­cie sú stá­le v štá­diu vý­vo­ja, v praxi sa to pre­ja­vo­va­lo tak, že pri ak­ti­vo­va­ní fun­kcie sa na veľ­kom dis­ple­ji zob­ra­zil oznam, že ten­to úkon mu­sí­me v ak­tuál­nej ver­zii reali­zo­vať na dis­ple­ji te­le­fó­nu.

Z hľa­dis­ka vý­ko­nu je na tom Lu­mia 950 lep­šie ako mno­hé tab­le­ty či no­te­boo­ky s pro­ce­so­rom In­tel Atom, nap­rík­lad Qual­comm Snap­dra­gon 810 je prib­liž­ne o 15 per­cent vý­kon­nej­ší než In­tel Atom Z3580 a 3 GB RAM pred­sta­vu­jú v tej­to trie­de nad­štan­dard. Ani pri ná­roč­ných ap­li­ká­ciách nes­túp­la tep­lo­ta Lu­mie nad ak­cep­to­va­teľ­ných 42 stup­ňov.

Sa­moz­rej­me, tre­ba zvá­žiť, či na pra­cov­nej ces­te vy­sta­čí­te s Con­ti­nuom, inak po­ve­da­né, či bu­de­te mať k dis­po­zí­cii dis­plej a exter­nú klá­ves­ni­cu na pl­no­hod­not­nú prá­cu ale­bo si pri­ba­lí­te aj tab­let ale­bo ultra­book s Win­dows 10.

Pod­rob­ný člá­nok o mož­nos­tiach tech­no­ló­gie Con­ti­nuum vrá­ta­ne prak­tic­kých skú­se­nos­tí pri­ne­sie­me v pr­vom bu­dú­co­roč­nom čís­le PC RE­VUE.

Ce­ny: Lu­mia 950 – 599 €, 950 XL – 699 €, Dis­play Dock 99 €

Lumnia 950 xl - svetapple.sk

Lumnia 950 xl – svetapple.sk

Zdroj, článok prevzatý od nášho partnera: itnews.sk

About The Author

Volám sa Róbert Hallon, mám 19 rokov a v súčasnosti som študentom štvrtého ročníka na súkromnej strednej umeleckej škole v Žiline kde študujem dizajn. Mojou záľubou sú Apple produkty s ktorými som spojený prakticky už takmer 10 rokov. Najradšej sledujem novinky z Apple a IT sveta. Rovnako tak sledujem nové trendy a špecialitou sú automobily, ktoré milujem rovnako ako Apple! Okrem iného som jeden zo zakladateľov www.svetapple.sk