Nový Android 6.0 bude Marshmallow

0

Na jú­no­vej kon­fe­ren­cii Goog­le I/O bol pred­sta­ve­ný no­vý ope­rač­ný sys­tém An­droid. Vte­dy eš­te nie­sol ozna­če­nie An­droid M. Dnes je to však ofi­ciál­ne zná­me. Goog­le os­tal ver­ný po­me­no­va­niam po slad­kos­tiach a no­vý An­droid naz­val Mar­shmallow. Ne­pôj­de však o ver­ziu 5.2. Je­ho čí­sel­né ozna­če­nie je 6.0.

An­droid 6.0 Mar­shmallow je v sú­čas­nos­ti dos­tup­ný pre vý­vo­já­rov vo for­me ofi­ciál­ne­ho pre­view a nain­šta­lo­vať ho mož­no už aj na za­ria­de­nia Nexus 5, 6, 9 a Player. Fi­nál­na ver­zia slú­žia­ca ako up­da­te by sa ma­la ob­ja­viť v tre­ťom štvrťro­ku toh­to ro­ka.

android_marshmallow.jpg

Me­dzi hlav­né no­vin­ky v sys­té­me An­droid 6.0 Mar­shmallow pa­tria mož­nosť od­in­šta­lo­va­nia ap­li­ká­cií pria­mo z do­mov­skej ob­ra­zov­ky, pod­po­ra sní­ma­čov od­tlač­kov pr­stov, pla­tob­ná brá­na Pay či fun­kcia hl­bo­ké­ho spán­ku, vďa­ka kto­rej sa predĺži vý­drž ba­té­rie až na dvoj­ná­so­bok. An­droid 6.0 sa vy­zna­ču­je prep­ra­co­va­nej­ším vzhľa­dom, ako aj auto­ma­tic­kou zá­lo­hou ap­li­ká­cií.

 

 

zdroj:itnews.sk

 

 

About The Author

Volám sa Róbert Hallon, mám 19 rokov a v súčasnosti som študentom štvrtého ročníka na súkromnej strednej umeleckej škole v Žiline kde študujem dizajn. Mojou záľubou sú Apple produkty s ktorými som spojený prakticky už takmer 10 rokov. Najradšej sledujem novinky z Apple a IT sveta. Rovnako tak sledujem nové trendy a špecialitou sú automobily, ktoré milujem rovnako ako Apple! Okrem iného som jeden zo zakladateľov www.svetapple.sk