Nový iOS9 príde s podporou split screenu aj viacerých používateľských účtov

0
iOS 9 - Svetapple.sk

Mul­ti­tas­king je bež­ná a dob­re fun­gu­jú­ca sú­časť za­ria­de­ní App­le už ne­ja­ký čas. Na­priek to­mu vždy je čo zlep­šo­vať. Spo­loč­nosť naj­nov­šie plá­nu­je za­hr­núť do ak­tua­li­zá­cie iOS9 fun­kciu Split screen. Ok­rem iné­ho umož­ní za­vá­dzanie via­ce­rých pou­ží­va­teľ­ských pro­fi­lov v rám­ci jed­né­ho za­ria­de­nia.

O čo ide ?

Ne­vý­ho­dou mul­ti­tas­kin­gu je sku­toč­nosť, že pou­ží­va­teľ za­ria­de­nia sa mu­sí me­dzi jed­not­li­vý­mi ap­li­ká­cia­mi pre­pí­nať. Dve spus­te­né ap­li­ká­cie nie sú schop­né zob­ra­zo­vať svoj ob­sah sú­čas­ne. Kým jed­na je zob­ra­ze­ná, os­tat­né bež­ia, ale len na po­za­dí. Re­vo­luč­ná ak­tua­li­zá­cia iOS9 má prá­ve to­to zme­niť. Umož­ní, aby sa na jed­nej plo­che zob­ra­zo­va­li na­raz hneď tri ap­li­ká­cie, prí­pad­ne jed­na ap­li­ká­cia s via­ce­rý­mi ok­na­mi (nap­rík­lad ako pre­hlia­dač – kaž­dá zá­lož­ka bu­de pred­sta­vo­vať jed­nu spus­te­nú ap­li­ká­ciu).

Využitie ?

Vy­uži­tie tej­to zme­ny mož­no vi­dieť pre­dov­šet­kým na väč­ších za­ria­de­niach, ako sú iPa­dy. Vďa­ka ak­tua­li­zá­cii by mal Split screen fun­go­vať aj na do­te­raj­ších mo­de­loch. Pri iP­ho­noch by tá­to fun­kcia zrej­me až ta­ký zmy­sel ne­ma­la, a to pre ich ma­lý dis­plej. Vý­nim­kou by mo­hol byť iP­ho­ne6+.

Viacero účtov

Pou­ží­va­te­lia z veľ­kých kor­po­rá­cií, ako aj viac­po­čet­né do­mác­nos­ti za­ru­če­ne oce­nia ďal­šiu no­vin­ku, kto­rú pri­ne­sie iOS9. Je ňou mož­nosť za­kla­dať si via­ce­ro pou­ží­va­teľ­ských pro­fi­lov/úč­tov na jed­nom za­ria­de­ní, čím sa pre­dí­de za­sa­ho­va­niu do súk­ro­mia jed­not­liv­cov.

O ďal­ších zlep­še­niach tý­ka­jú­cich sa iOS9, ale aj sa­mot­né­ho App­le sa doz­vie­me už čos­ko­ro – z po­du­ja­tia WWDC 2015, kto­ré sa us­ku­toč­ní už o nie­koľ­ko dní. Samozrejme, že ťa budeme o všetkom dobre informovať !

Zdroj: www.itnews.sk

About The Author

Momentálne mám na starosti kompletnú grafiku nášho webu. Taktiež tému jailbreak a víkendové seriály, jablkovú bublaninu a pozadia od SvetApple. Zodpovedám aj za odpovedanie na facebookové správy na našej oficiálnej FB stránke. Takže ak máš hocijaké otázky, alebo nám chceš poslať pozadie, neváhaj a pokojne ma kontaktuj na mail dominik.bullo@svetapple.sk