Sony varuje: Za testovanie vode(ne)odolnosti Xperie Z5 hrozí strata záruky

0

Spo­loč­nosť So­ny sa sta­la pr­vým vý­rob­com vo­dov­zdor­ných vlaj­ko­vých lo­dí. S po­dob­nou fi­lo­zo­fiou aj ten­to rok vy­tvá­ra­li ja­pon­skí in­ži­nie­ri mo­del So­ny Xpe­ria Z5. No ofi­ciál­ne in­for­má­cie z blo­gu spo­loč­nos­ti So­ny tvr­dia nie­čo iné.

 

 

Toh­to­roč­ná ge­ne­rá­cia ra­du Xpe­ria Z nie je rov­na­ko od­ol­ná ako tie pred­chá­dza­jú­ce. Vte­dy ne­bo­lo nič vý­ni­moč­né, že spo­loč­nosť So­ny vo svo­jich pro­pa­gač­ných ma­te­riá­loch dos­lo­va vy­zý­va­la pou­ží­va­te­ľov svo­jich te­le­fó­nov, aby tes­to­va­li ich vo­dov­zdor­nosť. No pri ra­de Z5 So­ny tvr­dí úpl­ný opak.

Nie­len­že fo­tog­ra­fo­va­nie pod vo­dou neod­po­rú­ča, ale do­kon­ca hro­zí stra­tou zá­ru­ky. Aj keď ofi­ciál­ne vy­jad­re­nia potvr­dzu­jú ich otes­to­va­nie, spo­loč­nosť So­ny sa od­vo­lá­va na la­bo­ra­tór­ne pod­mien­ky a ta­kis­to na sku­toč­nosť, že mo­bi­ly bo­li tes­to­va­né v po­ko­jo­vom re­ži­me. To, v čom je rad Z5 iný ako pred­chá­dza­jú­ce mo­de­ly, však spo­loč­nosť nik­de nes­po­mí­na.

zdroj: itnews.sk

About The Author

Volám sa Róbert Hallon, mám 19 rokov a v súčasnosti som študentom štvrtého ročníka na súkromnej strednej umeleckej škole v Žiline kde študujem dizajn. Mojou záľubou sú Apple produkty s ktorými som spojený prakticky už takmer 10 rokov. Najradšej sledujem novinky z Apple a IT sveta. Rovnako tak sledujem nové trendy a špecialitou sú automobily, ktoré milujem rovnako ako Apple! Okrem iného som jeden zo zakladateľov www.svetapple.sk