Tesla stavia na Slovensku prvé nabíjačky Supercharger

0

Už mi­nu­lý rok sa ho­vo­ri­lo o tom, že Tes­la chce na Slo­ven­sku pos­ta­viť svo­je do­bí­ja­cie sta­ni­ce Su­per­char­ger. No­vé na­bí­jač­ky mô­žu na­biť elek­tro­mo­bil Tes­la na 80 % ka­pa­ci­ty za 40 mi­nút. To by ma­lo sta­čiť na viac ako 300-ki­lo­met­ro­vú jaz­du.

Pod­ľa in­for­má­cií čes­ké­ho fó­ra tes­la-club.eu ame­ric­ká auto­mo­bil­ka v sú­čas­nos­ti do­kon­ču­je rých­lo­na­bí­jač­ky Su­per­char­ger ne­ďa­le­ko Zvo­le­na, kon­krét­ne pri Siel­ni­ci. Do pre­vádz­ky by ma­li byť uve­de­né v ja­nuá­ri. Je to dob­rá sprá­va, ta­ký­mi na­bí­jač­ka­mi ne­dis­po­nu­je za­tiaľ ani Čes­ko, Ma­ďar­sko či Poľ­sko, zo su­sed­ných kra­jín sú dos­tup­né len v Ra­kús­ku.

Tesla Supercharger - svetapple.sk

Tesla Supercharger – svetapple.sk

Článok prevzatý od nášho partnera itnews.sk 

About The Author

Volám sa Róbert Hallon, mám 19 rokov a v súčasnosti som študentom štvrtého ročníka na súkromnej strednej umeleckej škole v Žiline kde študujem dizajn. Mojou záľubou sú Apple produkty s ktorými som spojený prakticky už takmer 10 rokov. Najradšej sledujem novinky z Apple a IT sveta. Rovnako tak sledujem nové trendy a špecialitou sú automobily, ktoré milujem rovnako ako Apple! Okrem iného som jeden zo zakladateľov www.svetapple.sk