Tresty pre on-line pirátov sa sprísňujú. Britom hrozí až 10 rokov väzenia

0

Brit­ská vlá­da pritvr­di­la v bo­ji pro­ti ne­le­gál­ne­mu sťa­ho­va­niu z inter­ne­tu. Od ro­ku 2016 by mal vstú­piť do plat­nos­ti up­ra­ve­ný autor­ský zá­kon, za kto­ré­ho po­ru­še­nie má hro­ziť on-li­ne pi­rá­tom nie­len fi­nan­čná po­ku­ta, ale aj trest od­ňa­tia slo­bo­dy do vý­šky 10 ro­kov.

Pod­ľa pô­vod­né­ho zá­ko­na bo­lo mož­né za ta­ký­to pries­tu­pok od­sú­diť pá­cha­te­ľa maximál­ne na dva ro­ky. Po no­vom však bu­de pre­vádz­ko­va­nie webo­vých strá­nok ale­bo služ­by s ile­gál­nym ob­sa­hom, ako aj sťa­ho­va­nie pre vlas­tnú pot­re­bu tres­ta­né rov­na­ko prís­ne ako iné po­ru­še­nie zá­ko­na.

Prip­ra­vo­va­ný návrh zá­ko­na oce­ni­li pre­dov­šet­kým auto­ri a dr­ži­te­lia li­cen­cií, kto­rých sa po­ru­šo­va­nie práv pria­mo tý­ka­lo. Na­sa­de­nie up­ra­ve­né­ho zá­ko­na bu­de pred­chá­dzať eš­te ve­rej­ná dis­ku­sia, na kto­rej sa zú­čas­tnia je­ho navr­ho­va­te­lia i opo­nen­ti.

Piráti pozor! - svetapple.sk

Piráti pozor! – svetapple.sk

 

zdroj: itnews.sk

About The Author

Volám sa Róbert Hallon, mám 19 rokov a v súčasnosti som študentom štvrtého ročníka na súkromnej strednej umeleckej škole v Žiline kde študujem dizajn. Mojou záľubou sú Apple produkty s ktorými som spojený prakticky už takmer 10 rokov. Najradšej sledujem novinky z Apple a IT sveta. Rovnako tak sledujem nové trendy a špecialitou sú automobily, ktoré milujem rovnako ako Apple! Okrem iného som jeden zo zakladateľov www.svetapple.sk