Video: Automatická nabíjačka Tesly sa sama zasunie do nabíjacieho portu auta

0
Tesla - svetapple.sk

Jed­né­ho dňa sa ma­ji­te­lia áut Tes­la zba­via sta­ros­tí s na­bí­ja­ním svo­jich vo­zi­diel. Pos­ta­rá sa oň to­tiž „ko­vo­vý had“, kto­rý sa auto­ma­tic­ky za­su­nie do au­ta a do­bi­je ba­té­riu.

Spo­loč­nosť Tes­la Mo­tors uká­za­la vi­deo de­monštru­jú­ce pro­to­typ auto­ma­tic­kej na­bí­jač­ky v ak­cii. „Ko­vo­vý had“ sa v ňom za­sú­va do na­bí­ja­cie­ho por­tu Mo­de­lu S.

 

Šéf Tes­ly Elon Musk avi­zo­val auto­ma­tic­kú na­bí­jač­ku už vla­ni v de­cem­bri, keď tweeto­val, že auto­mo­bil­ka pra­cu­je na na­bí­jač­ke v po­do­be „pev­né­ho ko­vo­vé­ho ha­da“.

musk_tweet.jpg

Spo­loč­nosť za­tiaľ nein­for­mo­va­la o tom, ke­dy bu­de ta­ká­to na­bí­jač­ka k dis­po­zí­cii.

zdroj: itnews.sk

About The Author

Volám sa Róbert Hallon, mám 19 rokov a v súčasnosti som študentom štvrtého ročníka na súkromnej strednej umeleckej škole v Žiline kde študujem dizajn. Mojou záľubou sú Apple produkty s ktorými som spojený prakticky už takmer 10 rokov. Najradšej sledujem novinky z Apple a IT sveta. Rovnako tak sledujem nové trendy a špecialitou sú automobily, ktoré milujem rovnako ako Apple! Okrem iného som jeden zo zakladateľov www.svetapple.sk