Za facku: Najlacnejší smartfón od LG za 10 USD je výkonnejší než pôvodný iPhone

0
LG-10-USD-smartfón---titulná-fotografia---SvetApple

Nej­de o ža­rt. S neu­ve­ri­teľ­ne lac­ným te­le­fó­nom priš­la spo­loč­nosť LG, kto­rá ho za­ča­la pre­dá­vať cez ame­ric­kú sieť ob­cho­dov Wal­mart. Aj keď ne­ho­vo­rí­me o žiad­nej tech­no­lo­gic­kej špič­ke, za ce­nu 10 USD pri­ná­ša LG všet­ko to, s čím si vy­sta­čia ne­ná­roč­ní pou­ží­va­te­lia tech­no­ló­gií. Prá­ve vďa­ka fun­kčnos­ti a fi­nan­čnej ne­ná­roč­nos­ti mo­del náj­de up­lat­ne­nie naj­mä v ru­kách star­šej ge­ne­rá­cie či de­tí.

Smar­tfón s ozna­če­ním Trac­Fo­ne Luc­ky LG16 sa vy­zna­ču­je 3,8-pal­co­vým dis­ple­jom, dvoj­jad­ro­vým pro­ce­so­rom tak­to­va­ným na 1,2 GHz, 3 Mpx fo­toa­pa­rá­tom. Za­ria­de­nie ob­sa­hu­je vlo­že­nú kar­tu mic­roSD s veľ­kos­ťou 4 GB a fun­gu­je na sys­té­me An­droid 4.4 Kit­Kat. Aj keď te­le­fón ne­pod­po­ru­je 4G LTE, stá­le má lep­šie špe­ci­fi­ká­cie, ako mal ke­dy­si pr­vý iP­ho­ne.

lg_10_dolarov.jpg

Ok­rem Trac­Fo­ne Luc­ky LG16 Wal­mart pre­dá­va aj ďal­ší rov­na­ko lac­ný smar­tfón s náz­vom Trac­Fo­ne LG L15G. Oba sú však mo­men­tál­ne vy­pre­da­né.

lg_10_dolarov_2.jpg

Článok prebratý od nášho mediálneho partnera itnews.sk

About The Author

Volám sa Róbert Hallon, mám 19 rokov a v súčasnosti som študentom štvrtého ročníka na súkromnej strednej umeleckej škole v Žiline kde študujem dizajn. Mojou záľubou sú Apple produkty s ktorými som spojený prakticky už takmer 10 rokov. Najradšej sledujem novinky z Apple a IT sveta. Rovnako tak sledujem nové trendy a špecialitou sú automobily, ktoré milujem rovnako ako Apple! Okrem iného som jeden zo zakladateľov www.svetapple.sk