Ame­ric­ký gi­gant App­le roz­ší­ril svo­je pô­so­be­nie o taj­né la­bo­ra­tó­rium na se­ve­re Taiwanu. Pod­ľa všet­ké­ho sa tam vy­ví­ja no­vá tech­no­ló­gia pre dis­ple­je mo­bil­ných za­ria­de­ní.

Už dl­hší čas sa špe­ku­lu­je o tom, že App­le pra­cu­je na no­vých za­kri­ve­ných dis­ple­joch. Už v ro­ku 2013 sa ob­ja­vil kon­cept zná­zor­ňu­jú­ci no­vý iP­ho­ne, kto­ré­ho do­ty­ko­vý dis­plej by pok­rý­val ce­lú pred­nú stra­nu te­le­fó­nu. Tech­no­ló­gia s náz­vom „wra­pa­round” ozna­ču­je fakt, že dis­plej no­vé­ho za­ria­de­nia by mal ako­by oba­ľo­vať ok­ra­je te­le­fó­nu. Te­lo smar­tfó­nu by po­zos­tá­va­lo z jed­né­ho ku­su hli­ní­ka a prie­hľad­né­ho sk­la na mies­te dis­ple­ja. Od­ní­ma­teľ­ná by bo­la len vr­chná a spod­ná časť iP­ho­nu, ka­diaľ by konštruk­té­ri vkla­da­li všet­ky pot­reb­né sú­čias­tky.

iPhone_koncept.jpg

Spo­loč­nosť App­le sa v sú­čas­nos­ti na­chá­dza na pr­vej prieč­ke fi­riem s naj­väč­šou tr­hovou hod­no­tou na sve­te. Za svoj ús­pech spo­loč­nosť vďa­čí naj­mä svo­ju zos­nu­lé­mu šé­fo­vi, le­gen­de Ste­ve Job­so­vi, ako aj je­ho iP­ho­nom, na pre­da­ji kto­rých je App­le zá­vis­lý. Za pos­led­né­ho štvrťro­ka tvo­ria tr­žby z vlaj­ko­vých lo­dí prib­liž­ne dve tre­ti­ny cel­ko­vých príj­mov. Kle­sa­jú­ci od­byt nas­tal v prí­pa­de po­čí­ta­čo­vých tab­le­tov.

Článok prevzatý od nášho partnerského portálu itnews.sk

Róbert Hallon
Som spolumajiteľ a hlavný tvorca obsahu na svetapple.sk. Študujem Dizajn médií v Bratislave a milujem Apple najmä pre filozofiu, ktorou tvorí svoje služby a produkty. Mojím druhým "koníčkom" sú autá, o ktorých tu sem tam tiež niečo napíšem.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here