Podmienky používania

I. Úvodné ustanovenia

Spoločnosť:

Netspree s.r.o.,

 • Osiková 9, 010 07, Žilina,
 • IČO: 48167657, DIČ: 2120076189,
 • zapísaná v Obchodnom registri na Okresnom súde Žilina. oddiel: Sro, vložka číslo: 63858/L

(ďalej iba „Prevádzkovateľ“) prevádzkuje internetový portál Svetapple.sk (ďalej iba „Svetapple.sk“). Používanie portálu sa riadi týmito podmienkami používania.

II. Zainteresované strany

 1. Prevádzkovateľ vydáva túto právnu úpravu používania internetového portálu, ktorý prevádzkuje (ďalej iba „Podmienky používania“) na www adrese uvedenej v bode 1. týchto Podmienok používania.
 2. Tieto Podmienky používania sa vzťahujú na všetky osoby, ktoré majú v úmysle používať alebo používajú www stránky (ďalej iba „Návštevník“).

III. Nemožnosť šírenia a použitia licencií

 1. Svetapple.sk, resp. akékoľvek jeho časti, nesmú byť distribuované ani reprodukované akýmkoľvek spôsobom ani prostriedkom, a to ani v databáze alebo inom záznamovom prostriedku alebo v podobnom systéme, bez predchádzajúceho písomného súhlasu prevádzkovateľa.
 2. Prevádzkovateľ je oprávnený na Svetapple.sk používať registrované ochranné známky alebo autorské diela iných autorov alebo majiteľov licencií s ich súhlasom. Prevádzkovateľ pri tvorbe Svetapple.sk postupoval s najväčšou starostlivosťou, napriek tomu sa ale nedajú vylúčiť prípadné nevedomé omyly alebo chyby.

IV. Používanie internetových stránok

 1. Obsah Svetapple.sk je vo všeobecnosti poskytovaný užívateľom bezodplatne, pokiaľ nie je uvedené inak. Používať Svetapple.sk je možné iba pre vlastnú potrebu (ako celok, tak aj jej časti). Iné použitie bez súhlasu prevádzkovateľa nie je dovolené.
 2. Meniť, upravovať alebo inak akokoľvek zasahovať bez súhlasu prevádzkovateľa do obsahu alebo technickej podstaty www stránok je výslovne zakázané
 3. Podmienkou využívania služieb portálu Svetapple.sk je akceptovanie Podmienok používania. Pokiaľ Návštevník portálu s týmito podmienkami nesúhlasí, nie je oprávnený používať služby Svetapple.sk.

V. Práva a povinnosti

 1. Návštevník je povinný dodržiavať Podmienky používania stanovené Prevádzkovateľom.
 2. Je zakázané používať expresívne a vulgárne výrazy či iné správanie, ktoré je v rozpore so všeobecne akceptovateľnou spoločenskou morálkou a etikou. V opačnom prípade má Prevádzkovateľ právo obsah zo Svetapple.sk odstrániť bez upozornenia jeho autora.
 3. Prevádzkovateľ nezodpovedná za obsah, ktorého autorom sú používatelia, napr. v komentároch. Za takýto obsah je plne zodpovedný jeho autor.
 4. Obsah Svetapple.sk nie je možné ďalej šíriť bez súhlasu Prevádzkovateľa. V prípade šírenia obsahu Svetapple.sk je povolené parafrázovanie obsahu s uvedeným hypertextového odkazu na pôvodný obsah s css príznakom “dofollow“.

VI. Záverečné ustanovenia

 1. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach.
 2. Prevádzkovateľ výslovne upozorňuje, že nepreberá zodpovednosť za obsah označený ako Reklamný alebo sponzorovaný, vrátane externých odkazov, ktoré vedú mimo stránky Svetapple.sk.
 3. Podmienky sú platné od 1.10.2019