CEO App­lu Tim Cook sa na tla­čo­vej kon­fe­ren­cii, kde spo­loč­nosť pre­zen­to­va­la svo­je in­te­li­gen­tné ho­din­ky, vy­jad­ril, že App­le Watch má vý­drž na 18 ho­dín bež­né­ho pou­ží­va­nia. Ne­bo­lo však cel­kom jas­né, čo sa chá­pe ako „bež­né pou­ží­va­nie“. Pre­to App­le po skon­če­ní ak­cie pub­li­ko­val pod­rob­nej­šie špe­ci­fi­ká­cie, akú vý­drž mož­no oča­ká­vať pri rôz­nom pou­ži­tí App­le Watch. Fir­ma uvá­dza, že všet­ky tes­ty bo­li vy­ko­na­né na 38 mm mo­de­li, vzhľa­dom na väč­šiu veľ­kosť 42 mm mo­de­lu tu mô­žu pou­ží­va­te­lia oča­ká­vať aj o nie­čo dlh­šiu vý­drž ba­té­rie.

Tes­to­va­nie sa us­ku­toč­ni­lo v šies­tich ka­te­gó­riách: ce­lo­den­ná vý­drž ba­té­rie, do­ba ho­vo­ru, preh­rá­va­nie hud­by, cvi­če­nie, kon­tro­la ča­su a ús­por­ný re­žim. Spo­mí­na­ná 18-ho­di­no­vá vý­drž vraj za­hŕňa „90 kon­trol ča­su, 90 no­ti­fi­ká­cií, 45 mi­nút pou­ží­va­nia ap­li­ká­cií, 30-mi­nú­to­vé cvi­če­nie s preh­rá­va­ním hud­by cez Blue­tooth“.

Tes­ty preu­ká­za­li 3-ho­di­no­vú vý­drž ba­té­rie pre us­ku­toč­ňo­va­ní ho­vo­rov a 6,5 ho­di­ny pri preh­rá­va­ní hud­by z iP­ho­nu po­mo­cou tech­no­ló­gie Blue­tooth. Hud­bu mož­no preh­rá­vať aj pria­mo z App­le Watch, App­le však neu­vá­dza, aká je vý­drž v tom­to prí­pa­de. Pri pou­ži­tí pri cvi­če­ní je vý­drž 7 ho­dín so za­pnu­tím mo­ni­to­ra te­po­vej frek­ven­cie.

Apple Watch -svetapple.sk
Apple Watch -svetapple.sk

Ak bu­de­te na ho­din­kách iba kon­tro­lo­vať čas (5-krát za ho­di­nu s roz­svie­te­ním dis­ple­ja na 4 se­kun­dy ako v tes­toch App­lu), App­le Watch vám na jed­no na­bi­tie vy­dr­ží na 48 ho­dín. A ak bu­de mať ba­té­ria už má­lo „šťa­vy“, ho­din­ky sa auto­ma­tic­ky prep­nú do ús­por­né­ho re­ži­mu. V ňom by vám pod­ľa vy­jad­re­nia App­lu ma­li vy­dr­žať ďal­ších 72 ho­dín.

zdroj itnews.sk

Prečítajte si tiež  Xiaomi Smart Band 7 Pro sa inšpiroval Apple Watch. Po zľave ho Slováci nakupujú, ako na bežiacom páse
Môže ťa zaujímať
- Reklama -
Róbert Hallon
Som spolumajiteľ a hlavný tvorca obsahu na svetapple.sk. Študujem Dizajn médií v Bratislave a milujem Apple najmä pre filozofiu, ktorou tvorí svoje služby a produkty. Mojím druhým "koníčkom" sú autá, o ktorých tu sem tam tiež niečo napíšem.