Web iFixit ten­to­raz pod­ro­bil roz­bo­ru in­te­li­gen­tné ho­din­ky App­lu. Iš­lo o lac­nej­šiu ver­ziu Sport s veľ­kos­ťou 38 mm. Čo sa tý­ka tech­nic­kých špe­ci­fi­ká­cií, ho­din­ky ma­jú do­ty­ko­vý dis­plej AMO­LED Re­ti­na s roz­lí­še­ním 272 × 340 pixelov (290 ppi), 8 GB úlo­žis­ko, vo vý­ba­ve je ak­ce­le­ro­me­ter, gy­ros­kop, sní­mač te­po­vej frek­ven­cie, mik­ro­fón, rep­ro­duk­tor. Ria­dia­cou jed­not­kou je App­le S1 SIP (Sys­tem in Pac­ka­ge). Z tech­no­ló­gií je tu NFC, Wi-Fi 802.11b/g/n a Blue­tooth 4.0.

Roz­bor však od­ha­lil, že ba­té­ria má ka­pa­ci­tu iba 205 mAh, čo je me­nej, ako po­nú­ka kon­ku­ren­cia (300 mAh pri Sam­sung Gear Li­ve a Mo­to 360, 420 mAh pri So­ny SW3). Pre­to App­le udá­va 18-ho­di­no­vú vý­drž, čo je dva až trik­rát me­nej, ako sľu­bu­jú iní vý­rob­co­via.

- Reklama -

„Pit­va” uká­za­la, že pro­ce­sor S1, kto­rý po­há­ňa ho­din­ky, je veľ­mi ťaž­ké od­strá­niť. Pod­ľa iFixit na to tre­ba pou­žiť „deš­truk­tív­ny pos­tup”. Na dru­hej stra­ne vy­bra­tie ba­té­rie je po­mer­ne jed­no­du­ché, vy­ža­du­je iba „rých­ly po­hyb plas­to­vým nás­tro­jom na ot­vo­re­nie”, čím sa od­strá­ni le­pid­lo za­is­ťu­jú­ce ba­té­riu.

apple_watch_ifixit.jpg

Ďal­ší za­ují­ma­vý poz­na­tok, kto­rý vy­plý­va z roz­bo­ru, je ten, že mo­ni­tor te­po­vej frek­ven­cie nie je len op­tic­ký mo­dul, aký bež­ne mož­no náj­sť v smart ho­di­nách a ná­ram­koch, ale ide o pul­zo­vý oxime­ter, kto­rý do­ká­že me­rať aj hla­di­nu kys­lí­ka v kr­vi. Moh­la by to byť uži­toč­ná po­môc­ka pre špor­tov­cov aj as­tma­ti­kov. App­le však tej­to vlas­tnos­ti ne­ve­no­val pub­li­ci­tu, čo naz­na­ču­je, že ten­to pr­vok eš­te ne­mu­sí byť prip­ra­ve­ný na pou­ži­tie.

iFixit ob­ja­vil aj ďal­ší sní­mač, o kto­rom App­le ofi­ciál­ne ne­ho­vo­ril. Ok­rem Tap­tic En­gi­nu, kto­rý do­dá­va dis­ple­ju spät­nú reak­ciu, je tu aj sní­mač, prav­de­po­dob­ne in­for­mu­jú­ci o oko­li­tom svet­le, kto­rý mô­že slú­žiť na re­gu­lá­ciu ja­su. Ten sa na­chá­dza za dis­ple­jom a vy­uží­va so­lár­ne bun­ky v ňom.

Na­po­kon iFixit pri­dá­va aj hod­no­te­nie cha­rak­te­ri­zu­jú­ce, do akej mie­ry by ste za­ria­de­nie moh­li op­ra­viť sa­mi do­ma. App­le Watch tu zís­kal 5 z 10 mož­ných bo­dov.

Sa­moz­rej­me, na ce­lý roz­bor do­hlia­da­lo „oko” ka­me­ry, tak­že si ho mô­že­te po­zrieť vo vi­deu.

Zdroj: itnews.sk

 

 

- Reklama -
Som spolumajiteľ a hlavný tvorca obsahu na svetapple.sk. Študujem Dizajn médií v Bratislave a milujem Apple najmä pre filozofiu, ktorou tvorí svoje služby a produkty. Mojím druhým "koníčkom" sú autá, o ktorých tu sem tam tiež niečo napíšem.