Po tom, čo Tim Cook nas­tú­pil na mies­to le­gen­dár­ne­ho Ste­va Job­sa, zme­ni­la sa kul­tú­ra i sprá­va­nie fir­my App­le. Ča­so­pis For­tu­ne sa roz­ho­dol po­rov­nať prís­tup oboch šé­fov tej­to vý­ni­moč­nej spo­loč­nos­ti. Vý­sled­ky vás za­uj­mú.

App­le pod ve­de­ním Coo­ka za­ča­la viac nas­lú­chať hla­su ľu­du. Cook sa roz­ho­dol vy­dať pro­duk­ty, kto­rým sa ke­dy­si Jobs vy­smie­val. Iš­lo o men­ší iPad a väč­ší iP­ho­ne. App­le sa ok­rem iné­ho pres­tal obá­vať veľ­kých in­ves­tí­cií a kú­pil Beats za 3 mi­liar­dy USD.

Ho­ci App­le za čias Ste­va Job­sa ma­la skôr stro­hý prís­tup k cha­ri­te, Tim Cook sa roz­ho­dol ot­vo­re­ne pod­po­ro­vať cha­ri­ta­tív­ne or­ga­ni­zá­cie. App­le za­čal po ro­koch opäť vy­plá­cať di­vi­den­dy svo­jim ak­cio­ná­rom a sám Cook sa roz­ho­dol po­de­liť so svo­jím ma­jet­kom. Is­tú časť fi­nan­čných pros­tried­kov in­ves­tu­je do vzde­la­nia svoj­ho 10-roč­né­ho syn­ov­ca a zvy­šok ve­nu­je na cha­ri­tu a iné fi­lan­tro­pic­ké pro­jek­ty. Hod­no­ta Coo­kov­ho ma­jet­ku sa v ak­ciách App­le po­hy­bu­je oko­lo 120 mi­lió­nov USD a v nas­le­du­jú­cich ro­koch na ak­ciách zís­ka ďal­ších 665 mi­lió­nov USD. Aj vďa­ka nim sa chce pri­či­niť o pod­po­ru ľud­ských práv, za­sta­viť ší­re­nie AIDS a do­ma v USA sa chce za­sa­diť o imig­rač­nú re­for­mu.

Cook je člo­vek, kto­rý do­ká­že uz­nať, že sa zmý­lil. Keď App­le vy­šiel na trh so zlý­mi ma­pa­mi, šéf ve­rej­ne priz­nal chy­bu a rad­šej od­po­ru­čil vy­uží­vať ma­py kon­ku­ren­cie. Tým­to po­kor­ným ko­na­ním si opäť zís­kal dô­ve­ru uží­va­te­ľov.

Aj keď sa na Ste­va Job­sa bu­de eš­te dl­ho spo­mí­nať, mo­men­tál­ne to vy­ze­rá tak, že sa Tim Cook stal lep­ším ma­na­žé­rom. Ho­vo­ria za to aj čís­la. Po smr­ti Job­sa App­le zdvoj­ná­so­bil svo­ju hod­no­tu a dnes je ozna­čo­va­ný za naj­hod­not­nej­šiu spo­loč­nosť sve­ta i ce­lej do­te­raj­šej his­tó­rie.

Zdroj:itnews.sk

Prečítajte si tiež  Aktualizácia iOS 12.4.2 je von. Pre všetkých, ktorí nemôžu mať iOS 13.
Môže ťa zaujímať
- Reklama -
Róbert Hallon
Som spolumajiteľ a hlavný tvorca obsahu na svetapple.sk. Študujem Dizajn médií v Bratislave a milujem Apple najmä pre filozofiu, ktorou tvorí svoje služby a produkty. Mojím druhým "koníčkom" sú autá, o ktorých tu sem tam tiež niečo napíšem.