Spo­loč­nosť Par­se.ly, kto­rá sle­du­je a ana­ly­zu­je pre­vádz­ku na strán­kach viac ako 400 vy­da­va­te­ľov vrá­ta­ne Bu­si­ness In­si­der, Reu­ters, The At­lan­tic a pod. zis­ti­la, že pre­vádz­ka na ta­kých­to strán­kach naj­čas­tej­šie pri­chá­dza z vy­hľa­dá­va­čov a so­ciál­nych mé­dií. Uka­zu­je sa, že ľu­dia čo­raz čas­tej­šie hľa­da­jú in­for­má­cie a spra­vo­daj­stvo na so­ciál­nych sie­ťach.

Aj vý­skum me­dzi pou­ží­va­teľ­mi Fa­ce­boo­ku a Twit­te­ru, pub­li­ko­va­ný v ma­ga­zí­ne Wired v jú­li, naz­na­čil po­dob­ný trend. Čo­raz viac ľu­dí ok­rem ko­mu­ni­ká­cie hľa­dá na tých­to so­ciál­nych sie­ťach aj no­vin­ky. No pa­ra­doxne väč­ši­na z nich ne­pok­la­dá so­ciál­ne mé­diá za svoj zá­klad­ný zdroj správ. Zdá sa, že úlo­hu tu zoh­rá­va aj vek pou­ží­va­te­ľov. Za­tiaľ čo viac ako po­lo­vi­ca res­pon­den­tov pod 35 ro­kov pok­la­dá Twit­ter a Fa­ce­book za „naj­dô­le­ži­tej­ší ale­bo dô­le­ži­tý spô­sob, ako sa dos­tať k spra­vo­daj­stvu“, me­dzi res­pon­den­tmi nad 35 ro­kov je to­to per­cen­to pod­stat­ne niž­šie.

To­to sme­ro­va­nie si uve­do­mu­jú aj so­ciál­ne sie­te a sna­žia sa mu pris­pô­so­biť. Nap­rík­lad Fa­ce­book za­vie­dol za­čiat­kom ro­ka služ­bu In­stant Ar­tic­les, kto­rá ma­la za cieľ urý­chliť na­čí­ta­nie no­vi­no­vých člán­kov tým, že sú hos­to­va­né na Fa­ce­boo­ku. V ok­tób­ri sa pri­dal aj Twit­ter, kto­rý spus­til no­vú služ­bu Mo­ments. Ide o ži­vé spra­vo­daj­stvo, pri­čom na prís­tup k ne­mu nie je pot­reb­ný pou­ží­va­teľ­ský účet, sta­čí strán­ku ot­vo­riť v pre­hlia­da­či. Služ­ba bu­de po­nú­kať spra­vo­daj­stvo pok­rý­va­jú­ce v reál­nom ča­se všet­ky dô­le­ži­té spo­lo­čen­ské uda­los­ti.

Facebook - svetapple.sk
Facebook – svetapple.sk

Snap­chat za­čal spra­vo­daj­ský ob­sah uve­rej­ňo­vať už v ro­ku 2013. Vte­dy do mo­bil­ných ap­li­ká­cií pri­dal zá­lož­ku Dis­co­ver, kde bol pub­li­ko­va­ný ob­sah z naj­väč­ších ame­ric­kých mé­dií, ako je napr. CNN, Dai­ly Mail, Mas­hab­le či Na­tio­nal Geog­rap­hics. No Snap­chat sa sna­ží za­po­jiť do spra­vo­daj­stva aj bež­ných pou­ží­va­te­ľov. Roz­ho­dol sa pre­to pok­ryť dô­le­ži­té uda­los­ti, napr. špor­to­vé po­du­ja­tia, kon­cer­ty, ale aj prí­rod­né ka­tas­tro­fy a pod., tzv. ži­vý­mi prí­beh­mi. No­vá fun­kcia sa vo­lá Sto­ry Explo­rer a za­tiaľ je dos­tup­ná pou­ží­va­te­ľom v New Yor­ku a Los An­ge­les. Uda­losť dos­ta­ne ná­zov a jej iko­na sa umies­tni na úvod­nú strán­ku, Tu sa zhro­maž­ďu­jú krát­ke vi­deá z kon­krét­ne­ho mies­ta od rôz­nych pou­ží­va­te­ľov. Pou­ží­va­te­lia si tak mô­žu po­zrieť nap­rík­lad dô­le­ži­tý gól z fut­ba­lo­vé­ho zá­pa­su nas­ní­ma­ný z rôz­nych uh­lov poh­ľa­du. Vi­deá te­ma­tic­ky sa via­žu­ce k jed­nej kon­krét­nej ak­cii sú zob­ra­ze­né pod do­bu 24 ho­dín.

Všet­ky veľ­ké so­ciál­ne sie­te sa te­da ne­ja­kým spô­so­bom po­kú­ša­jú o spra­vo­daj­stvo, kto­ré v ich prí­pa­de mô­že byť ove­ľa rých­lej­šie ako te­le­víz­ne či texto­vé. Prav­da, sto­jí pred ni­mi eš­te úlo­ha od­filtro­vať rôz­ne neo­ve­re­né a pop­laš­né sprá­vy, kto­ré sa čas­to naj­rý­chlej­šie ší­ria prá­ve pros­tred­níc­tvom so­ciál­nych mé­dií.

Snapchat - svetapple.sk
Snapchat – svetapple.sk

Článok prevzatý od nášho partnera: itnews.sk

Róbert Hallon
Som spolumajiteľ a hlavný tvorca obsahu na svetapple.sk. Študujem Dizajn médií v Bratislave a milujem Apple najmä pre filozofiu, ktorou tvorí svoje služby a produkty. Mojím druhým "koníčkom" sú autá, o ktorých tu sem tam tiež niečo napíšem.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here