V tých­to dňoch Gimp, je­den z naj­zná­mej­ších open sour­ce prog­ra­mov, os­lá­vil dvad­sia­te na­ro­de­ni­ny. 21. no­vem­bra 1995 Pe­ter Mat­tis ozná­mil na Use­ne­te dos­tup­nosť sof­tvé­ru Ge­ne­ral Ima­ge Ma­ni­pu­la­tion Prog­ram (nes­kôr bo­la tá­to skrat­ka pre­de­fi­no­va­ná na GNU Ima­ge Ma­ni­pu­la­tion Prog­ram).

Od­vte­dy pro­jekt tes­tu­je no­vé ná­pa­dy, čo vý­dat­ne pod­po­ru­je aj pri­da­nie plug-in ar­chi­tek­tú­ry. Po­čas 20 ro­kov Gimp nab­ral ob­rov­ské množ­stvo fun­kcií, ur­če­ných pre všet­ky ty­py pou­ží­va­te­ľov – od všeo­bec­nej edi­tá­cie ob­ráz­kov cez re­tu­šo­va­nie a ko­rek­cie fa­rieb, gra­fic­ký di­zajn až po ve­dec­ké zob­ra­zo­va­nie.V ro­koch 2006 a 2012 tím pra­co­val naj­mä na zlep­še­ní pou­ží­va­teľ­ské­ho kom­for­tu. Pou­ží­va­teľ­ské roz­hra­nie Gim­pu sa sta­lo vhod­nej­ším aj pre pro­fe­sio­nál­nych pou­ží­va­te­ľov, rôz­ne nás­tro­je sa sta­li moc­nej­ší­mi a ľah­ko pou­ži­teľ­ný­mi.

V pos­led­ných ro­koch sa pra­cu­je naj­mä na pre­cho­de na no­vý en­gi­ne GEGL, kto­rý má pri­niesť no­vé fun­kcie a vy­ššiu rých­losť. To si vy­ža­du­je pre­pí­sa­nie ale­bo as­poň zlep­še­nie kaž­dej čas­ti zdro­jo­vé­ho kó­du Gim­pu.Pri príl­eži­tos­ti 20. vý­ro­čia bo­la vy­da­ná no­vá ak­tua­li­zá­cia sú­čas­nej sta­bil­nej ver­zie. Gimp 2.8.16 pri­chá­dza s pod­po­rou sku­pín vrs­tiev vo for­má­toch Open­Ras­ter a Ado­be PSD, s rôz­ny­mi zlep­še­nia­mi pou­ží­va­teľ­ské­ho roz­hra­nia, nie­koľ­ký­mi op­ra­va­mi a zme­na­mi aj v ob­las­ti lo­ka­li­zá­cie.

V sú­vis­los­ti s 20. na­ro­de­ni­na­mi sa ak­tua­li­zo­va­la a prep­ra­co­va­la aj webo­vá strán­ka Gim­pu. Je rých­lej­šia a pris­pô­so­bu­je sa rôz­nym veľ­kos­tiam dis­ple­ja. Po­kiaľ ide o plá­ny do bu­dúc­nos­ti, už čos­ko­ro by sa ma­la ob­ja­viť no­vá sta­bil­ná ver­zia Gimp 2.10. Tá by ma­la prísť s úpl­nou pod­po­rou no­vé­ho en­gi­nu GEGL, ako aj s pod­po­rou 16 a 32-bi­to­vých fa­reb­ných ka­ná­lov a for­má­tu Ope­nEXR, lep­šou sprá­vou fa­rieb a s no­vý­mi nás­troj­mi. Nas­le­du­jú­ca ver­zia Gimp 3.0 prej­de na kniž­ni­cu GTK3 a pri­ne­sie niek­to­ré veľ­mi za­ují­ma­vé a oča­ká­va­né fun­kcie.

Článok prebratý od nášho partnerského portálu itnews.sk

Róbert Hallon
Som spolumajiteľ a hlavný tvorca obsahu na svetapple.sk. Študujem Dizajn médií v Bratislave a milujem Apple najmä pre filozofiu, ktorou tvorí svoje služby a produkty. Mojím druhým "koníčkom" sú autá, o ktorých tu sem tam tiež niečo napíšem.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here