Blo­ko­va­nie inter­ne­to­vej rek­la­my bo­la vždy kon­tro­ver­zná zá­le­ži­tosť a ta­kou zrej­me os­ta­ne aj v bu­dúc­nos­ti. Na inter­ne­to­vých dis­kus­ných fó­rach a na Twit­te­ri sa v tých­to dňoch ob­ja­vi­li sprá­vy o tom, že pre­hlia­dač Goog­lu ob­chá­dza po­pu­lár­ne dopl­nky Ad­block Plus či uB­lock, po­mo­cou kto­rých sa mno­ho pou­ží­va­te­ľov chce vy­hnúť rek­la­mám hos­to­va­ným na inter­ne­te vrá­ta­ne rek­lám vo vi­deách na YouTu­be.

Ta­ké­to dopl­nky vy­vo­la­li hnev inter­ne­to­vých vy­da­va­te­ľov, pre­to­že údaj­ne vý­raz­ne ob­me­dzu­jú ich príj­my z rek­lám. Zdá sa, že Goog­le na­šiel spô­sob, ako tie­to dopl­nky obísť. Pou­ží­va­te­lia tech­no­ló­gie Ad­block si te­raz mu­sia po­zrieť na YouTu­be ce­lú vi­deo­rek­la­mu bez mož­nos­ti pres­ko­čiť ju v po­lo­vi­ci. YouTu­be tú­to mož­nosť po­nú­kal už dl­hý čas.

Ten­to krok zrej­me po­te­šil za­dá­va­te­ľov rek­la­my, me­nej už pou­ží­va­te­ľov, kto­rí tak priš­li o mož­nosť vy­brať si, aký ob­sah chcú na inter­ne­te kon­zu­mo­vať a aký nie.

Pod­ľa vy­jad­re­nia Ro­ba Wu, vý­vo­já­ra z pro­jek­tu Chro­mium, open sour­ce zá­kla­du pre­hlia­da­ča Chro­me, pre server Neowin tá­to zme­na ne­bo­la úmy­sel­ná. Iš­lo o nech­ce­ný dôs­le­dok rie­še­nia na pred­chá­dzanie bez­peč­nos­tné­ho prob­lé­mu (CVE-2015-1297). To­to sprá­va­nie sa pre­ja­ví, len ak je na za­ria­de­ní nain­šta­lo­va­ná ap­li­ká­cia YouTu­be, a v sú­čas­nos­ti je je­di­ným rie­še­ním tú­to ap­li­ká­ciu od­in­šta­lo­vať. Op­ra­va má byť k dis­po­zí­cii v naj­bliž­ších týž­dňoch, naj­nes­kôr po uvoľ­ne­ní ver­zie Chro­me 46.

Zdroj: itnews.sk

Môže ťa zaujímať
- Reklama -
Róbert Hallon
Som spolumajiteľ a hlavný tvorca obsahu na svetapple.sk. Študujem Dizajn médií v Bratislave a milujem Apple najmä pre filozofiu, ktorou tvorí svoje služby a produkty. Mojím druhým "koníčkom" sú autá, o ktorých tu sem tam tiež niečo napíšem.