Tes­ne po spus­te­ní no­vé­ho mo­bil­né­ho ope­rač­né­ho sys­té­mu iOS 9 sa na App Sto­re ob­ja­vi­lo hneď nie­koľ­ko ap­li­ká­cií, kto­ré ma­jú za úlo­hu blo­ko­vať rek­la­my. Jed­na z nich s náz­vom Pea­ce za­zna­me­na­la ne­ví­da­ný ús­pech a dos­ta­la sa na pr­vé mies­to v reb­ríč­ku všet­kých pla­te­ných ap­li­ká­cií. Pred­beh­la do­kon­ca aj kul­to­vú hru Mi­nec­raft. Ne­ma­la však dl­hú ži­vot­nosť. Po dvoch dňoch sa ju sám tvor­ca roz­ho­dol zma­zať.

Za ap­li­ká­ciou Pea­ce sto­jí zná­my vý­vo­jár Mar­co Ar­ment, kto­rý sa už sti­hol pod­pí­sať pod nie­koľ­ko ús­peš­ných mo­bil­ných slu­žieb, ako je nap­rík­lad Tumblr, Over­cast či In­sta­pa­per. Je­ho no­vý blo­ká­tor za 2,99 USD sa účin­ne pus­til do bo­ja pro­ti ná­sil­nej for­me inter­ne­to­vých rek­lám, no za­krát­ko ho z App Sto­ru dob­ro­voľ­ne stia­hol.

- Reklama -

app_peace.jpg

Na­priek to­mu, že ap­li­ká­cia Pea­ce vý­vo­já­ro­vi Ar­men­to­vi za­ro­bi­la za 36 ho­dín viac než 31-ti­síc eur (vďa­ka 12-ti­sí­com pre­da­ných kó­pií), je­ho sve­do­mie bo­lo sil­nej­šie. Pod­ľa je­ho slov blo­ká­tor zne­mož­ňo­val za­rá­bať aj mno­hým ne­vin­ným pre­vádz­ko­va­te­ľom rôz­nych webo­vých strá­nok: „Nes­to­jí to za to. Mám to ob­rov­ské šťas­tie, že mô­žem po­dob­nú príl­eži­tosť od­miet­nuť, a nech­cem ju upie­rať ni­ko­mu, kto to chce vy­skú­šať. Ja na ten­to biz­nis skrát­ka nie som sta­va­ný.”

marco_arment.jpg

Na vr­cho­le reb­ríč­ka vy­strie­dal ap­li­ká­ciu Pea­ce iný blo­ká­tor Crys­tal, kto­rý sa pre­dá­va za su­mu 0,99 USD.

zdroj: itnews.sk

Môže ťa zaujímať
- Reklama -
Som spolumajiteľ a hlavný tvorca obsahu na svetapple.sk. Študujem Dizajn médií v Bratislave a milujem Apple najmä pre filozofiu, ktorou tvorí svoje služby a produkty. Mojím druhým "koníčkom" sú autá, o ktorých tu sem tam tiež niečo napíšem.