Ak čas­to za­bú­da­te na dô­le­ži­té ve­ci, mož­no vám po­mô­že ap­li­ká­cia, na kto­rej pra­cu­je tím slo­ven­ských vý­vo­já­rov. Wake­sApp pos­lú­ži ako náh­ra­da za ka­len­dár aj SMS. Ap­li­ká­cia je dos­tup­ná za­dar­mo pre iOS aj An­droid. Je to pr­vý reál­ny to-do mes­sen­ger ale­bo to-do chat na sve­te.

A ako to fun­gu­je? Ak po­ve­rí­te ne­ja­kou úlo­hou, kto­rú tre­ba vy­ko­nať o nie­koľ­ko dní, nap­rík­lad svoj­ho ka­ma­rá­ta či čle­na ro­di­ny, poš­le­te mu v ap­li­ká­cii pri­po­mien­ku, kto­rá sa mu ob­ja­ví až v ča­se, keď je zá­le­ži­tosť prá­ve ak­tuál­na, a to v po­do­be SMS či e-mai­lu. Vý­hod­né je, že dru­há stra­na ne­mu­sí mať ap­li­ká­ciu nain­šta­lo­va­nú.

- Reklama -

Na roz­diel od bež­ných pri­po­mien­ko­va­čov te­da Wake­sApp umož­ňu­je pri­po­mí­nať úlo­hy nie­len se­be, ale aj iným oso­bám. V ap­li­ká­cii sú vop­red nas­ta­ve­né ča­sy pri­po­mí­na­nia, napr. dnes, za­jtra, ten­to týž­deň, prí­pad­ne vo­li­teľ­ný dá­tum. Ak dos­tá­va­te pri­po­mien­ky vy, sú zo­ra­de­né v schrán­ke pod­ľa dá­tu­mu, keď sa ma­jú úlo­hy vy­ko­nať. K dis­po­zí­cii je aj čet, aby ste sa v prí­pa­de ne­ja­kých kom­pli­ká­cií moh­li do­hod­núť s da­nou oso­bou o zme­ne ter­mí­nu.

Ap­li­ká­cia Wake­sApp je dos­tup­ná za­dar­mo, no v bu­dúc­nos­ti plá­nu­je vý­vo­jár­sky tím pri­dať do nej aj špe­ciál­ne fun­kcie, kto­ré bu­dú spop­lat­ne­né. Ak bu­de­te mať nap­rík­lad úlo­hu kú­piť ne­ja­kú kni­hu, Wake­sApp vám to v spo­je­ní s geo­lo­ka­li­zá­ciou pri­po­me­nie, ak prá­ve pôj­de­te oko­lo kníh­ku­pec­tva.

Ho­ci ap­li­ká­cia je pr­vot­ne ur­če­ná na súk­rom­né pou­ži­tie, up­lat­ne­nie by moh­la náj­sť aj vo fir­mách, kde by umož­ňo­va­la na­ča­so­vať rôz­ne úlo­hy.

Wake­sApp je už v AppStore a ver­zia pre Android je už tiež dos­tup­ná na stiah­nu­tie (ale na nej tre­ba eš­te pop­ra­co­vať 🙂Zdroj: itnews.sk

Môže ťa zaujímať
- Reklama -
Som spolumajiteľ a hlavný tvorca obsahu na svetapple.sk. Študujem Dizajn médií v Bratislave a milujem Apple najmä pre filozofiu, ktorou tvorí svoje služby a produkty. Mojím druhým "koníčkom" sú autá, o ktorých tu sem tam tiež niečo napíšem.