Aj ty pat­ríš k tým, kto­rí sa ra­di poch­vá­lia na so­ciál­nej sie­ti fot­kou dob­re vy­ze­ra­jú­ce­ho jed­la, do kto­ré­ho sa čoch­ví­ľa za­hryz­ne­š? Po­tom ťa bu­de ur­či­te za­ují­mať, s akou no­vin­kou pri­šiel Goog­le ten­to­raz.

Vý­vo­já­ri z Goog­lu vy­vi­nu­li ume­lú in­te­li­gen­ciu, kto­rá vie ro­zoz­nať in­gre­dien­cie nas­ní­ma­né­ho jed­la a nás­led­ne vy­po­čí­tať je­ho ka­lo­ric­kú hod­no­tu. Prog­ram naz­va­li Im2Ca­lo­ries a svoj ná­pad si ne­cha­li už aj pa­ten­to­vať.

- Reklama -

Im2Ca­lo­ries si ne­vy­ža­du­je pro­fe­sio­nál­ne vy­ho­to­ve­né fo­tog­ra­fie. Sta­čí mu aj bež­ná in­stag­ra­mo­vá kva­li­ta. Sys­tém do­ká­že ana­lý­zou ob­ra­zu od­had­núť veľ­kosť kaž­dé­ho ku­sa pot­ra­vi­ny v po­me­re k veľ­kos­ti ta­nie­ra. Neu­nik­ne mu do­kon­ca ani ko­re­nie. Ani ten­to prog­ram sí­ce nie je neo­myl­ný, no je­ho ús­peš­nosť má vzras­ta­jú­cu ten­den­ciu.

V prí­pa­de, že si prog­ram za­me­ní pra­že­ni­cu s vol­ským okom, prí­pad­ne svo­jim ti­pom úpl­ne mi­nie reali­tu, návr­hy sof­tvé­ru mô­že op­ra­viť pou­ží­va­teľ. „Je to po­loauto­ma­tic­ký sys­tém… Po­kiaľ by fun­go­val iba na 30 %, už je to dosť na to, aby ho ľu­dia za­ča­li pou­ží­vať a aby sme my moh­li zhro­maž­ďo­vať dá­ta a zlep­šo­vať ho,“ po­ve­dal je­den z vý­skum­ní­kov Ke­vin Mur­phy.

Prog­ram Im2Ca­lo­ries je v sú­čas­nos­ti vo fá­ze vý­vo­ja. Jed­nou z mož­nos­tí je­ho vy­uži­tia by moh­lo byť prá­ve zjed­no­du­še­nie je­dál­ne­ho lís­tka v rám­ci čas­to vy­uží­va­ných fit­nes ap­li­ká­cií.

zdroj: itnews.sk

Môže ťa zaujímať
- Reklama -
Som spolumajiteľ a hlavný tvorca obsahu na svetapple.sk. Študujem Dizajn médií v Bratislave a milujem Apple najmä pre filozofiu, ktorou tvorí svoje služby a produkty. Mojím druhým "koníčkom" sú autá, o ktorých tu sem tam tiež niečo napíšem.