Všet­ci ži­je­me v upo­náh­ľa­nom sve­te, do kto­ré­ho jed­no­du­cho po­ma­lé na­bí­ja­nie ba­té­rie smar­tfó­nu cez po­čí­tač ako­si ne­za­pa­dá. Šikov­né­mu vy­ná­le­zu s náz­vom Us­Bi­di sa však po­da­ri­lo ten­to prob­lém prak­tic­ky eli­mi­no­vať.

In­te­li­gen­tná na­bí­jač­ka Us­Bi­di nie­len­že do­ká­že až dvak­rát rých­lej­šie do­biť váš te­le­fón, a to pros­tred­níc­tvom po­čí­ta­ča, na­vy­še sa vie auto­ma­tic­ky od­po­jiť od zdro­ja ener­gie hneď po tom, čo sa ba­té­ria na­bi­je na 100 %. Ďal­ší uži­toč­ný dopl­nok je za­bu­do­va­ný LED in­di­ká­tor, vďa­ka kto­ré­mu sa viac ne­bu­de­te mu­sieť do­tý­kať te­le­fó­nu len pre­to, aby ste zis­ti­li, ako dl­ho bu­de eš­te na­bí­ja­nie tr­vať. Na ko­niec do­bí­ja­nia vás to­tiž upo­zor­ní roz­svie­te­né svet­lo na káb­li. Ok­rem iné­ho vás určite po­te­ší aj ši­kov­ná mož­nosť us­klad­ne­nia na­bí­jač­ky Us­Bi­di. Keď­že oba jej kon­ce sú mag­ne­tic­ké, sta­čí ich spo­jiť doh­ro­ma­dy a nik­dy viac sa so za­uz­lo­va­ním káb­la trá­piť ne­bu­de­te.

- Reklama -

 

Na­bí­jač­ku Us­Bi­di mô­žu vy­uží­vať ma­ji­te­lia te­le­fó­nov s An­droi­dom, ako aj po­ží­va­te­lia za­ria­de­ní od App­lu. Toh­to ši­kov­né­ho po­moc­ní­ka si mô­že­te pre­dob­jed­nať na por­tá­li Kic­kstar­ter za 18 USD (asi 15 eur) a pris­pieť tak k mo­men­tál­ne vy­zbie­ra­nej su­me tak­mer 362-ti­síc USD.

Článok prebratý od partnera webu: itnews.sk

Môže ťa zaujímať
- Reklama -
Som spolumajiteľ a hlavný tvorca obsahu na svetapple.sk. Študujem Dizajn médií v Bratislave a milujem Apple najmä pre filozofiu, ktorou tvorí svoje služby a produkty. Mojím druhým "koníčkom" sú autá, o ktorých tu sem tam tiež niečo napíšem.