Pod­ľa neo­fi­ciál­nych zdro­jov by ma­li ob­ľú­be­né iP­ho­ny prejsť k no­vej tech­no­ló­gii dis­ple­jov OLED. U do­te­raj­ších vý­rob­cov LCD dis­ple­jov, ako aj ďal­ších do­dá­va­te­ľov kom­po­nen­tov tá­to in­for­má­cia vy­vo­la­la znač­né oba­vy.

LCD a OLED

Tech­no­ló­gia LCD (IPS), kto­rú gi­gant App­le mo­men­tál­ne vy­uží­va pri iP­ho­noch, ako aj ďal­ších svo­jich za­ria­de­niach, je konštruk­čne ná­roč­nej­šia – vy­ža­du­je množ­stvo čas­tí a vrs­tiev, me­dzi kto­ré pa­tria fa­reb­né filtre či pod­svie­te­nie. Na dru­hej stra­ne no­vý typ dis­ple­jov OLED je konštruk­čne jed­no­duch­ší, ne­pot­re­bu­je do­kon­ca ani pod­svie­te­nie, na­priek to­mu však za­ria­de­niam neu­be­rá na kva­li­te.

- Reklama -

App­le už tech­no­ló­giu AMO­LED sti­hol otes­to­vať na svo­jich in­te­li­gen­tných ho­din­kách App­le Watch, pre­to ne­ču­do, že sa čo­raz čas­tej­šie za­čí­na po­le­mi­zo­vať o no­vom ty­pe dis­ple­jov s tech­no­ló­giou OLED aj v prí­pa­de iP­ho­nov. Zme­nu mož­no oča­ká­vať naj­skôr až bu­dú­ci rok s prí­cho­dom no­vej ge­ne­rá­cie iP­ho­nov, reál­nej­šie to však vy­ze­rá až na rok 2017/2018. Neo­fi­ciál­na sprá­va o pre­cho­de k dis­ple­jom OLED po­te­ši­la naj­mä hlav­né­ho do­dá­va­te­ľa pre App­le – spo­loč­nosť LG Dis­play, kto­rá plá­nu­je po­čas nas­le­du­jú­cich troch ro­kov in­ves­to­vať 8,7 mi­liar­dy USD do vý­vo­ja tech­no­ló­gie OLED. Tá by sa moh­la up­lat­niť aj v rám­ci ďal­ších za­ria­de­ní App­lu, ako sú nap­rík­lad Mac­Boo­ky či iMa­cy.

Článok prebratý z partnerského webu: itnews.sk

- Reklama -
Som spolumajiteľ a hlavný tvorca obsahu na svetapple.sk. Študujem Dizajn médií v Bratislave a milujem Apple najmä pre filozofiu, ktorou tvorí svoje služby a produkty. Mojím druhým "koníčkom" sú autá, o ktorých tu sem tam tiež niečo napíšem.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here