Keď sa po­vie NA­SA, auto­ma­tic­ky si spo­me­nie­me na ves­mír­ny prog­ram USA, koz­mic­ké lo­de a sa­te­li­ty. Exis­tu­je však ve­ľa ve­cí, kto­ré pou­ží­va­me v bež­nom ži­vo­te a ani ne­tu­ší­me, že za ne vďa­čí­me NA­SA a jej par­tne­rom.

Tu je nie­koľ­ko prík­la­dov to­ho, ako NA­SA pris­pe­la k zlep­še­niu ži­vo­ta na Ze­mi.

1. Aku ná­ra­die

Aku, bez­drô­to­vé ná­ra­die po­há­ňa­né ba­té­ria­mi, vy­vi­nul Black & Dec­ker v spo­lup­rá­ci s NA­SA kon­com 60. ro­kov mi­nu­lé­ho sto­ro­čia. Ta­ké­to ľah­ké vŕtač­ky pou­ži­li as­tro­nau­ti z Apol­la na Me­sia­ci.

2. Ter­mo­fó­lia

Ter­mo­fó­lia je po­vin­ná sú­časť auto­le­kár­nič­ky, no mož­no ne­vie­te, že aj ten­to ľah­ký plast pok­ry­tý te­nuč­kou vrstvou hli­ní­ka vy­vi­nu­la NA­SA v ro­ku 1964 pre ame­ric­ký ves­mír­ny prog­ram.

3. Pov­lak na ochra­nu skiel oku­lia­rov

Pov­lak chrá­nia­ci sk­lá na va­šich di­op­tric­kých či sl­neč­ných oku­lia­roch pro­ti poš­kria­ba­niu bol ta­kis­to pô­vod­ne ur­če­ný na prie­zo­ry he­liem vo vý­ba­ve koz­mo­nau­tov.

4. Zlep­še­né ra­diál­ne pneu­ma­ti­ky

Za zdo­ko­na­le­nie ra­diál­nych pneu­ma­tík na autách ta­kis­to vďa­čí­me NA­SA. Tá­to tech­no­ló­gia po­moh­la koz­mic­kej lo­di Vi­king Lan­der pris­táť na Mar­se v ro­ku 1976.

5. Pa­mä­ťo­vá pe­na

Mat­ra­ce a van­kú­še z pa­mä­ťo­vej pe­ny, kto­ré sa dnes s ob­ľu­bou pou­ží­va­jú v pos­te­liach, pô­vod­ne slú­ži­li na lep­šiu ochra­nu pro­ti ná­ra­zu v lie­tad­lách.

6. De­tek­to­ry dy­mu

Nas­ta­vi­teľ­né de­tek­to­ry dy­mu vy­vi­nu­la NA­SA v spo­lup­rá­ci s Ho­neywell Cor­po­ra­tion pre prog­ram Sky­lab, kto­rý sa za­čal v ro­ku 1973. Bo­li do­kon­ca schop­né roz­li­šo­vať me­dzi škod­li­vý­mi plyn­mi a dy­mom z po­žia­ru.

7. Špor­to­vá obuv s tl­me­ním ná­ra­zov

Mo­der­ná špor­to­vá obuv, kto­rá tl­mí ná­ra­zy, udr­žia­va sta­bi­li­tu a umož­ňu­je kon­tro­lu po­hy­bu, má pô­vod v tech­no­ló­gii obu­vi pou­ží­va­nej na Me­sia­ci po­čas mi­sií koz­mic­kých lo­dí Apollo.

8. Di­aľ­ko­vé te­le­fón­ne ho­vo­ry

Te­le­fón­ne ho­vo­ry na veľ­ké vzdia­le­nos­ti bo­li mož­né až po vy­bu­do­va­ní sa­te­li­tov a ich umies­tne­ní na obež­nej drá­he Ze­me.

9. So­lár­ne far­my

Z NA­SA po­chá­dza aj my­šlien­ka so­lár­nych fa­riem slú­žia­cich na kon­cen­tro­va­nú vý­ro­bu so­lár­nej ener­gie.

10. Ume­lé sva­ly

Sys­té­my ume­lých sva­lov s ro­bo­tic­ký­mi sen­zor­mi sa pô­vod­ne pou­ží­va­li pre ves­mír­ne ro­bo­ty, no na za­čiat­ku toh­to sto­ro­čia sa niek­to­ré ino­vá­cie za­ča­li up­lat­ňo­vať pri vý­vo­ji do­ko­na­lej­ších ume­lých kon­ča­tín pre pos­tih­nu­tých ľu­dí.

11. Doj­čen­ská vý­ži­va

V 80. ro­koch NA­SA za­me­ra­la svoj vý­skum na mož­nos­ti vy­uži­tia vod­ných rias na vy­tvá­ra­nie kys­lí­ka, pot­ra­vy a re­cyk­lá­ciu od­pa­do­vých lá­tok po­čas dl­hých ves­mír­nych le­tov. Tie­to poz­nat­ky po­tom vy­uži­la fir­ma Mar­tek Bios­cien­ces, kto­rá za­ča­la z rias vy­tvá­rať dopl­nky stra­vy, kto­ré sa pri­dá­va­jú aj do doj­čen­skej vý­ži­vy.

12. Filtro­va­nie vo­dy

Pri dl­ho­do­bom po­by­te vo ves­mí­re je ne­vyh­nut­ná tech­no­ló­gia čis­te­nia vo­dy umož­ňu­jú­ca jej opä­tov­né pi­tie. Zá­klad­nou sú­čas­ťou ta­ké­ho­to prís­tro­ja je MCV (Mic­ro­bial Check Val­ve), kto­ré po­mo­cou jó­du zba­vu­je vo­du mik­ró­bov, aby bo­la zno­va vhod­ná na pi­tie. Ta­ký­to prís­troj sa pou­ží­va na mno­hých mies­tach na Ze­mi, kto­ré tr­pia ne­dos­tat­kom pit­nej vo­dy, napr. v Mexiku, Ma­laj­zii, Do­mi­ni­kán­skej re­pub­li­ke či Pa­kis­ta­ne.

Prečítajte si tiež  Nad Európou preletel ohnivý asteroid. Rozžiaril celú oblohu (+video)
Môže ťa zaujímať
- Reklama -
Róbert Hallon
Som spolumajiteľ a hlavný tvorca obsahu na svetapple.sk. Študujem Dizajn médií v Bratislave a milujem Apple najmä pre filozofiu, ktorou tvorí svoje služby a produkty. Mojím druhým "koníčkom" sú autá, o ktorých tu sem tam tiež niečo napíšem.