Ame­ri­čan Joe Lan­do­li­na vy­na­šiel už ako 17-roč­ný gél, kto­rý v prie­be­hu nie­koľ­kých se­kúnd za­sta­ví kr­vá­ca­nie. Dnes má 22 ro­kov a je spo­lu­zak­la­da­te­ľom a vý­kon­ným ria­di­te­ľom bio­tech­no­lo­gic­kej spo­loč­nos­ti Su­ne­ris.

Ve­ti­Gel sta­čí vpich­núť in­jek­ciou do mies­ta ra­ny a v prie­be­hu 12 se­kúnd sa vy­tvo­rí zra­ze­ni­na, kto­rá kr­vá­ca­nie za­sta­ví. Gél je vlas­tne po­ly­mér za­lo­že­ný na bá­ze vod­ných rias. Fun­gu­je na prin­cí­pe le­ga. Gél sa skla­dá z jed­not­li­vých po­ly­mé­rov, kto­ré mož­no po­dob­ne ako le­go roz­lo­žiť na men­šie čas­ti. Po tom, čo sa tie­to čias­toč­ky dos­ta­nú do sty­ku s bo­ľa­vou ra­nou, vy­tvo­ria štruk­tú­ru po­dob­nú ple­ti­vu, čím vznik­ne veľ­mi sil­né spo­ji­vo. Spo­ji­vo vy­tvo­rí fib­rín, kto­rý ra­nu za­ce­lí a za­brá­ni tak ďal­šie­mu kr­vá­ca­niu. Behom nie­koľ­kých se­kúnd po ap­li­ká­cii mož­no gél z ra­ny bez­peč­ne od­strá­niť.

- Reklama -

vetigel_ucinok.gif

Za­tiaľ ne­bo­li spo­zo­ro­va­né žiad­ne ved­ľaj­šie účin­ky Ve­ti­Ge­lu. Lan­do­li­na ho plá­nu­je ro­zos­lať le­ká­rom na ve­te­ri­nár­ne kli­ni­ky a za­čiat­kom bu­dú­ce­ho ro­ka by chcel gél roz­ší­riť aj do Euró­py a Ázie. Naj­prv bu­de dos­tup­ný pre vo­jen­ský per­so­nál a nes­kôr by sa mo­hol ob­ja­viť aj v ope­rač­ných sá­lach ne­moc­níc či do­kon­ca v na­šich do­mác­nos­tiach.

vetigel_aplikacia.png

Zdroj: itnews.sk

- Reklama -
Róbert Hallon
Som spolumajiteľ a hlavný tvorca obsahu na svetapple.sk. Študujem Dizajn médií v Bratislave a milujem Apple najmä pre filozofiu, ktorou tvorí svoje služby a produkty. Mojím druhým "koníčkom" sú autá, o ktorých tu sem tam tiež niečo napíšem.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here