Aj keď te­le­fón do­bý­va­jú­ci trh v Gha­ne ne­nadchne zá­kaz­ní­kov svo­jím di­zaj­nom, vy­ra­zí im dych mi­mo­riad­nou ka­pa­ci­tou svo­jej ba­té­rie. Pre pou­ží­va­te­ľov obý­va­jú­cich kra­ji­nu čas­to pos­ti­ho­va­nú vý­pad­kom elek­tri­ny je prá­ve ten­to dru­hý fak­tor roz­ho­du­jú­ci.

Te­le­fón je akým­si spo­je­ním pre­nos­né­ho zdro­ja na­pá­ja­nia (power­bank) s kla­sic­kým tla­čid­lo­vým mo­bi­lom. Po­zos­tá­va z 2,4-pal­co­vé­ho dis­ple­ja s roz­lí­še­ním 240 × 320 bo­dov, pries­tor má na tri SIM kar­ty. Na­vy­še je vy­ba­ve­ný rá­dio­vým pri­jí­ma­čom. Aj keď je­ho troj­pixelo­vý fo­toa­pa­rát kva­li­tou sní­mok neo­hú­ri, vy­nah­ra­dí to prá­ve ba­té­ria s ka­pa­ci­tou až 10 000 mAh. Ok­rem to­ho, že te­le­fón vďa­ka nej vy­dr­ží v neus­tá­lej pre­vádz­ke mno­ho dní, je schop­ný do­bí­jať aj iné za­ria­de­nia pros­tred­níc­tvom ko­nek­to­ra USB.

Te­le­fón na­poh­ľad pri­po­mí­na nie až ta­ký in­te­li­gent­ný te­le­fón, no prek­va­pi­vo v ňom mož­no náj­sť nain­šta­lo­va­ný Fa­ce­book a What­sapp. Ten je však po­ma­lý a ne­zob­ra­zu­je no­ti­fi­ká­cie a Fa­ce­book je len pre­me­no­va­ný pre­hlia­dač inter­ne­tu s pred­nas­ta­ve­nou mo­bil­nou ver­ziou tej­to so­ciál­nej sie­te.

Ani typ te­le­fó­nu nie je jas­ný. Pre­dá­va sa pod dvo­ma ozna­če­nia­mi – Ga­la­ce SQ ale­bo X-TI­GI. U ľu­dí v Gha­ne je zná­my pod pre­zýv­ka­mi, ako „power­ban­ko­vý mo­bil“, „veľ­ký čier­ny te­le­fón“, prí­pad­ne „ar­mád­ny mo­bil“, keď­že sa pre­dá­va v mas­ká­čo­vom oba­le. Mož­no ho kú­piť vý­luč­ne v Gha­ne za 100 až 150 ghan­ských ce­di (čo je prib­liž­ne 22 – 33 eur). Pre­daj­co­via ho to­tiž od­mie­ta­jú po­sie­lať do cu­dzi­ny.

zdroj: itnews.sk

Prečítajte si tiež  Slováci budú mať vodičský preukaz v mobile. Poďakovať sa môžeme EÚ
Môže ťa zaujímať
- Reklama -
Róbert Hallon
Som spolumajiteľ a hlavný tvorca obsahu na svetapple.sk. Študujem Dizajn médií v Bratislave a milujem Apple najmä pre filozofiu, ktorou tvorí svoje služby a produkty. Mojím druhým "koníčkom" sú autá, o ktorých tu sem tam tiež niečo napíšem.