Aj vy pat­rí­te k oso­bám, kto­ré sa bez hud­by ne­poh­nú ani na krok? Sta­li sa slú­chad­lá do uší va­šou neod­de­li­teľ­nou sú­čas­ťou? Lon­dýn­skym tvor­com sa po­da­ri­lo vy­vi­núť pro­dukt, vďa­ka kto­ré­mu bu­de­te môcť po­čú­vať nie­len svo­je ob­ľú­be­né sklad­by, ale zá­ro­veň vám neu­nik­ne nič z ru­chu oko­li­té­ho sve­ta.

Batband

Slú­chad­lá Bat­band sa vy­zna­ču­jú jed­no­du­chým, mo­der­ným di­zaj­nom. Sta­čí si ich len na­sa­diť na hla­vu a hud­ba sa vám pros­tred­níc­tvom zvu­ko­vých vĺn a vib­rá­cií dos­ta­ne pria­mo do hla­vy. A to aj bez to­ho, že by ste si ich mu­se­li vlo­žiť do uší. Slú­chad­lá sú vy­ro­be­né z oce­le, na­bí­ja­jú sa cez ká­bel USB a k te­le­fó­nu sa pri­pá­ja­jú pros­tred­níc­tvom tech­no­ló­gie blue­tooth.

- Reklama -

batband_fungovanie.jpg

Vy­ná­lez bol pred­sta­ve­ný na server­i Kic­kstar­ter s cie­ľom vy­zbie­rať do kon­ca ok­tób­ra 150-ti­síc USD. Dnes má na svo­jom kon­te už viac ako 480-ti­síc USD. V prí­pa­de, že sa tvor­com po­da­rí na roz­beh­nu­tie pro­duk­cie vy­zbie­rať mi­lión do­lá­rov, vy­tvo­ria mo­bil­nú ap­li­ká­ciu, kto­rá po­čú­va­nie hud­by opäť raz o nie­čo zjed­no­du­ší. Slú­chad­lá náj­du vy­uži­tie nie­len pri po­čú­va­ní hud­by, ale aj pri hra­ní vi­deohier, te­le­fo­no­va­ní, be­ha­ní či pou­ží­va­ní na­vi­gá­cie GPS. Kú­piť si ich v sú­čas­nos­ti mô­že­te za ne­ce­lých 150 USD.

batband2.jpg

batband3.jpg

 

Článok prebratý v spolupráci s itnews.sk

 

 

Môže ťa zaujímať
- Reklama -
Som spolumajiteľ a hlavný tvorca obsahu na svetapple.sk. Študujem Dizajn médií v Bratislave a milujem Apple najmä pre filozofiu, ktorou tvorí svoje služby a produkty. Mojím druhým "koníčkom" sú autá, o ktorých tu sem tam tiež niečo napíšem.