In­te­li­gen­tných bez­peč­nos­tných ka­mier na sle­do­va­nie do­mác­nos­ti je k dis­po­zí­cii už via­ce­ro. Na ten­to trh sa sna­ží pre­nik­núť aj no­vin­ka But­terfleye, kto­rú mož­no pri­po­jiť k smar­tfó­nu, aby ste ma­li stá­le preh­ľad o tom, čo sa de­je do­ma. Ho­ci po­nú­ka mno­ho fun­kcií, kto­ré náj­de­te aj v iných exis­tu­jú­cich za­ria­de­niach, pod­ľa tvr­de­nia vý­rob­cu ide o je­di­ný mo­del, kto­rý pos­ky­tu­je všet­ky fun­kcie v jed­nom ba­líč­ku.

Me­dzi kľú­čo­vé vlas­tnos­ti pa­tria bez­drô­to­vé ov­lá­da­nie, za­bu­do­va­né úlo­žis­ko na 12 ho­dín zá­zna­mu (nah­rá­va sa vo Full HD) a bez­plat­ný úlož­ný pries­tor v clou­de na pre­vádz­ku ka­me­ry 24 ho­dín den­ne. Ak chce­te za­cho­vať zá­be­ry dlh­šie (na týž­deň či me­siac), spo­loč­nosť bu­de pos­ky­to­vať aj pla­te­nú mož­nosť uk­la­da­nia, no ce­na za­tiaľ ne­bo­la ur­če­ná.

- Reklama -

Ka­me­ra je vy­ba­ve­ná aj sen­zor­mi po­hy­bu, kto­ré sú vraj schop­né roz­li­šo­vať me­dzi člo­ve­kom a zvie­ra­ťom, tak­že ne­bu­de­te dos­tá­vať upo­zor­ne­nia za­kaž­dým, keď po ces­te pre­beh­ne pes. K dis­po­zí­cii je aj roz­poz­ná­va­nie tvá­rí, čo teo­re­tic­ky zna­me­ná, že ka­me­ra mô­že roz­lí­šiť vot­rel­ca od čle­na va­šej do­mác­nos­ti.

 

 

But­terfleye sa učí na zá­kla­de va­šich zvy­kov a ru­ti­ny a v prie­be­hu ča­su bu­de po­sie­lať stá­le kva­li­fi­ko­va­nej­šie ozná­me­nia. Má ta­kis­to za­bu­do­va­ný oboj­smer­ný mik­ro­fón, tak­že mô­že­te ok­rík­nuť svoj­ho do­má­ce­ho mi­lá­či­ka, ak uvi­dí­te, že prá­ve ni­čí váš gauč. Mož­né je aj nah­rá­va­nie na zá­kla­de ak­ti­vi­ty na­mies­to kon­ti­nuál­ne­ho, čím sa zmen­ší množ­stvo za­chy­te­ných zá­be­rov.

Ďal­šia po­zo­ru­hod­ná vlas­tnosť je mož­nosť za­slať ozná­me­nie o kaž­dej ma­ni­pu­lá­cii s ka­me­rou, tak­že bu­de­te in­for­mo­va­ní o tom, ak niek­to ka­me­ru pre­mies­tni ale­bo ne­ja­kým spô­so­bom ru­ší jej nah­rá­va­nie.

V sú­čas­nos­ti pre­bie­ha na por­tá­li In­die­go­go kam­paň s cie­ľom zhro­maž­diť fi­nan­cie na vý­ro­bu ka­me­ry But­terfleye. Cie­ľo­vá su­ma je 100 000 do­lá­rov, no za 6 dní sa naz­bie­ra­lo už viac ako 450 000 do­lá­rov.

Ka­me­ru si mô­že­te v sú­čas­nos­ti pre­dob­jed­nať za 199 do­lá­rov (+ poš­tov­né), do­dáv­ky by sa ma­li za­čať v de­cem­bri. Po skon­če­ní kam­pa­ne bu­de ma­loob­chod­ná ce­na ka­me­ry But­terfleye 249 do­lá­rov.

zdroj: itnews.sk

Môže ťa zaujímať
- Reklama -
Som spolumajiteľ a hlavný tvorca obsahu na svetapple.sk. Študujem Dizajn médií v Bratislave a milujem Apple najmä pre filozofiu, ktorou tvorí svoje služby a produkty. Mojím druhým "koníčkom" sú autá, o ktorých tu sem tam tiež niečo napíšem.