Aj majster tesár sa utne. Tak by sa dala výstižne pomenovať chyba, ktorú zistil ne­mec­ký vý­rob­ca luxus­ných auto­mo­bi­lov BMW. Vo vozidlách tejto prestížnej značky sa objavila bezpečnostná chyba, kto­rá umož­ňu­je hac­ke­rom od­om­knúť dve­re. Chy­ba sa tý­ka až 2,2 mi­lió­na vo­zi­diel Rolls-Roy­ce, Mi­ni a BMW, vy­ro­be­ných od mar­ca 2010 do 8. de­cem­bra 2014. Na túto chybu upozornila Ne­mec­ká aso­ciá­cia mo­to­ris­tov (ADAC). Chyba je obsiahnutá v softvérovej výbave ConnectedDrive po­mo­cou pa­lub­nej SIM kar­ty, či­pu, ur­če­né­ho na iden­ti­fi­ká­ciu op­ráv­ne­ných pou­ží­va­te­ľov mo­bil­ných za­ria­de­ní.

Majitelia takto vybavených automobilov mô­žu pou­žiť sof­tvér a SIM kar­tu na ak­ti­vo­va­nie me­cha­niz­mu na za­my­ka­nie, ako aj na spus­te­nie ďal­ších slu­žieb, ako sú napr. dop­rav­né in­for­má­cie v reál­nom ča­se, on-li­ne zá­ba­va či kli­ma­ti­zá­cia. Bez­peč­nos­tné ri­zi­ko sa ob­ja­vu­je pri pre­no­se dát. Naštastie však chyba nijako neohrozuje bezpečnosť vozidla a ani jeho posádku.

- Reklama -

BMW-i8-obr.2

Odborníci čo raz častejšie upozorňujú, že automobilky zabúdajú na bezpečnosť vnútornej komunikácie vozidiel a je vraj iba otázkou času kedy hackeri získajú voľnú ruku na prístup k pa­lub­ným po­čí­ta­čo­vým sys­té­mom vo­zid­la, kto­ré ria­dia všet­ko od mo­to­ra a bŕzd až po kli­ma­ti­zá­ciu.

Bez­peč­nos­tní vý­skum­ní­ci z ADAC bo­li schop­ní si­mu­lo­vať exis­ten­ciu fa­loš­nej te­le­fón­nej sie­te, ku kto­rej sa vo­zid­lo BMW po­kú­si­lo prih­lá­siť, čím by sa hac­ke­rom umož­ni­la ma­ni­pu­lá­cia s fun­kcia­mi ak­ti­vo­va­ný­mi SIM kar­tou.

Fir­ma BMW uvied­la, že pod­nik­la kro­ky na od­strá­ne­nie mož­nos­ti na­ru­še­nia ko­mu­ni­ká­cie pou­ži­tím rov­na­ké­ho šif­ro­va­né­ho p­ro­to­ko­lu HTTPS (Hyper­text Tran­sfer Pro­to­col Se­cu­re), aký sa štan­dar­dne pou­ží­va vo webo­vých pre­hlia­da­čoch na za­bez­pe­če­nie tran­sak­cií pri elek­tro­nic­kom ob­cho­de a ban­kov­níc­tve.

bmw i3 -svetapple.sk
bmw i3 -svetapple.sk

Plusom nepochybne je, že BMW je schop­né auto­ma­tic­ky ak­tua­li­zo­vať svoj sof­tvér Con­nec­ted­Dri­ve, keď sa vo­zid­lo pri­po­jí na server BMW Group, prí­pad­ne vo­dič mô­že vy­vo­lať kon­fi­gu­rá­ciu služ­by ma­nuál­ne. Bez­peč­nos­tnú me­dze­ru te­da mož­no pod­ľa vy­jad­re­nia zá­stup­cov auto­mo­bil­ky opraviť na všet­kých vo­zid­lách bez to­ho, aby bo­lo tre­ba nav­ští­viť servis.

zdroj: itspecial

Môže ťa zaujímať
- Reklama -
Som spolumajiteľ a hlavný tvorca obsahu na svetapple.sk. Študujem Dizajn médií v Bratislave a milujem Apple najmä pre filozofiu, ktorou tvorí svoje služby a produkty. Mojím druhým "koníčkom" sú autá, o ktorých tu sem tam tiež niečo napíšem.