Spo­loč­nosť Bos­ton Dy­na­mics sa za­ča­la za­obe­rať vý­vo­jom ro­bo­tov už dáv­no pred­tým, než ju kú­pil Goog­le. V sú­čas­nos­ti sa mô­že pý­šiť no­vým štvor­no­hým ro­bo­tom, pri­po­mí­na­jú­cim psa, kto­ré­ho naz­va­la Spot. Ten sa do­ká­že udr­žať na všet­kých šty­roch, a to aj v ná­roč­nom te­ré­ne.

Pred­me­tom zá­uj­mu spo­loč­nos­ti sa stal vý­skum po­hy­bo­vej fy­zio­ló­gie zvie­rat a svo­je poz­nat­ky nás­led­ne ap­li­ku­je na vy­vi­nu­tie no­vých zvie­ra­cích ro­bo­tov. Ro­bo­pes Spot je zmen­še­ná a zlep­še­ná ver­zia je­ho pred­chod­cu Big Do­ga. Má hmot­nosť o nie­čo viac ako 72 ki­log­ra­mov, je elek­tric­ky po­há­ňa­ný a hyd­raulic­ky ov­lá­da­ný. Spot je vy­ba­ve­ný veľ­kým poč­tom sen­zo­rov, kto­ré mu umož­ňu­jú pre­ko­nať aj sťa­že­né pod­mien­ky. Je us­pô­so­be­ný na po­hyb v inter­iéri, ako aj v exte­rié­ri. Do­ká­že cho­diť aj klu­sať, ne­má prob­lém pre­ko­nať str­mý svah, vy­liezť po scho­doch ale­bo do­kon­ca cho­diť po ľa­de. V ne­rov­nom te­ré­ne sa orien­tu­je po­mo­cou LI­DA­Ru, kto­rý má na­mies­to očí.

Ro­bo­pes Spot by sa mal vy­uží­vať po­čas zá­chran­ných a pát­ra­cích ak­cií, a to hlav­ne
na mies­tach, kto­ré sú ne­dos­tup­né bez­pi­lot­ným lie­tad­lám.

Zdroj: itnews.sk

Prečítajte si tiež  AirTag zachránil život psíkovi v Kalifornii. Na obojku držal vďaka príslušenstvu, ktoré kúpite aj na Slovensku
Môže ťa zaujímať
- Reklama -
Róbert Hallon
Som spolumajiteľ a hlavný tvorca obsahu na svetapple.sk. Študujem Dizajn médií v Bratislave a milujem Apple najmä pre filozofiu, ktorou tvorí svoje služby a produkty. Mojím druhým "koníčkom" sú autá, o ktorých tu sem tam tiež niečo napíšem.