Pred nie­koľ­ký­mi me­siac­mi ov­lád­li inter­net búrli­vé dis­ku­sie oh­ľa­dom fa­rieb is­tých šiat, kto­ré ma­ma od­fo­ti­la v ob­cho­de svo­jej dcé­re. Po za­ve­se­ní fo­tog­ra­fie na so­ciál­nu sieť za­ča­li ľu­dia váš­ni­vo ko­men­to­vať to, ako vi­dia far­by toh­to od­evu oni. Jed­na sku­pi­na vní­ma­la ša­ty ako mod­ro-čier­ne, dru­há sku­pi­na, nao­pak, ako bie­lo-zla­té. Ten­to­raz sa na webe ob­ja­vil ďal­ší pod­net­ný ob­rá­zok.

Na ob­ráz­ku sa na­chá­dza­jú dve ru­ky – jed­na je za­far­be­ná nažl­to, dru­há na­mod­ro. Obe ru­ky dr­žia pi­lul­ku. A prá­ve to­to je ob­jekt, kto­ré­ho sfar­be­nie vní­ma­jú ľu­dia od­liš­ne. Nie­ko­mu obe z tab­le­tiek pri­pa­da­jú si­vé, iní vi­dia v mod­rej dla­ni čer­ve­nú tab­let­ku a v žl­tej dla­ni si­vú. Ďal­ší vní­ma­jú pi­lul­ku vľa­vo ako mod­rú a tú vpra­vo za­sa ako čer­ve­nú. A ako ich vi­dí­te vy?

Akú farbu vidíš? - svetapple.sk
Akú farbu vidíš? – svetapple.sk

 

Článok prevzatý od nášho partnerského webu: itnews.sk

Róbert Hallon
Som spolumajiteľ a hlavný tvorca obsahu na svetapple.sk. Študujem Dizajn médií v Bratislave a milujem Apple najmä pre filozofiu, ktorou tvorí svoje služby a produkty. Mojím druhým "koníčkom" sú autá, o ktorých tu sem tam tiež niečo napíšem.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here