Dop­rav­ný úrad zve­rej­nil pra­vid­lá, kto­rý­mi sa má na Slo­ven­sku ria­diť pre­vádz­ka dro­nov. Vy­plý­va z nich, že kaž­dý oby­va­teľ Slo­ven­ska, kto­rý chce pou­ží­vať dron s hmot­nos­ťou väč­šou ako 20 kg a vy­ba­ve­ný ka­me­rou či fo­toa­pa­rá­tom, pot­re­bu­je po­vo­le­nie Dop­rav­né­ho úra­du.

Ak ma­ji­teľ pou­ží­va ne­za­re­gis­tro­va­ný dron, hro­zí mu po­ku­ta až 330 eur. Bez­pi­lot­né lie­tad­lá ľah­šie ako 20 kg a bez ka­me­ry net­re­ba evi­do­vať na Dop­rav­nom úra­de.

Ak chce niek­to vy­uží­vať dro­ny na fo­tog­ra­fo­va­nie ale­bo fil­mo­va­nie, pot­re­bu­je schvá­le­nie aj od mi­nis­ter­stva ob­ra­ny. Evi­den­cia dro­nov je bez­plat­ná, no vy­da­nie po­vo­le­nia na vy­ko­ná­va­nie le­tec­kých prác, kto­ré má plat­nosť 12 me­sia­cov, sto­jí 600 eur.

Fil­mo­va­nie a fo­tog­ra­fo­va­nie po­mo­cou dro­nov je mož­né len cez deň, pri­čom ope­rá­tor mu­sí udr­žia­vať nep­retr­ži­tý pria­my vi­zuál­ny kon­takt s di­aľ­ko­vo ria­de­ným lie­tad­lom. Pre pre­vádz­ko­va­te­ľa je po­vin­né aj uzav­re­tie pois­te­nia na prí­pad ško­dy.

Bez­pi­lot­né lie­tad­lá ne­mož­no pou­ží­vať v ob­ciach či v blíz­kos­ti voľ­né­ho zhro­maž­de­nia ľu­dí (vzdia­le­nosť mu­sí byť väč­šia ako 1500 m). Na vy­da­nie po­vo­le­nia mu­sí pou­ží­va­teľ ab­sol­vo­vať teo­re­tic­kú aj prak­tic­kú skúš­ku.

Pod­ľa in­for­má­cií od pred­sta­vi­te­ľov Dop­rav­né­ho úra­du je mo­men­tál­ne za­evi­do­va­ných šesť bez­pi­lot­ných lie­ta­diel.

zdroj: itnews.sk

Prečítajte si tiež  Apple Watch ako ovládač na drona!
Môže ťa zaujímať
- Reklama -
Róbert Hallon
Som spolumajiteľ a hlavný tvorca obsahu na svetapple.sk. Študujem Dizajn médií v Bratislave a milujem Apple najmä pre filozofiu, ktorou tvorí svoje služby a produkty. Mojím druhým "koníčkom" sú autá, o ktorých tu sem tam tiež niečo napíšem.