Elek­tric­ký skej­tbord Bolt je no­vý dop­rav­ný pros­trie­dok, kto­rý vás od­ve­zie na po­ža­do­va­né mies­to rých­lo a bez akej­koľ­vek ná­ma­hy. Je zrej­mé, že prá­ve pri hľa­da­ní vhod­né­ho me­na pre ten­to re­vo­luč­ný pros­trie­dok sa je­ho tvor­co­via in­špi­ro­va­li ja­maj­ským at­lé­tom a šprin­té­rom Usai­nom Bol­tom.

Hlav­nou úlo­hou no­vé­ho elek­tros­kej­tbor­du Bolt je uľah­čiť a naj­mä urý­chliť prep­ra­vu v mes­te. Pod­ľa spo­loč­nos­ti Bolt Mo­tion ide o naj­men­ší a naj­ľah­ší elek­tric­ký skej­tbord na sve­te.

Elek­tros­kej­tbord Bolt je po­há­ňa­ný 2000 W mo­to­rom a ba­té­riou s ka­pa­ci­tou 5000 mAh, kto­rú mož­no do­biť pros­tred­níc­tvom ko­nek­to­ra USB v prie­be­hu jed­nej ho­di­ny. Jed­no do­bi­tie vy­dr­ží na 10 km a maximál­na rých­losť, kto­rú mô­že elek­tros­kej­tbord vy­vi­núť, je 21 km/h. Ok­rem iné­ho ba­té­ria slú­ži ako zá­lož­ný zdroj ener­gie pre in­te­li­gen­tné za­ria­de­nia. S roz­mer­mi 60 × 18 × 10 cm a hmot­nos­ťou 3-4 kg mož­no no­siť elek­tros­kej­tbord na chr­bte, a to aj vďa­ka špe­ciál­ne­mu plec­nia­ku, na kto­rý sa pri­pev­ní.

Ov­lá­da­nie elek­tric­ké­ho skej­tbor­du je jed­no­du­ché – sta­čí sa naň pos­ta­viť a vy­vi­núť jem­ný tlak. Smer jaz­dy sa ov­lá­da pre­ne­se­ním vá­hy te­la (dop­re­du – zrý­chle­nie, do­za­du – br­zde­nie). Rých­losť jaz­dy sa ov­lá­da po­mo­cou joys­tic­ku na di­aľ­ko­vom ov­lá­da­ní, kto­ré fun­gu­je cez služ­bu Blue­tooth 4.0. Vďa­ka to­mu mož­no ov­lá­dať skej­tbord, aj keď na ňom nik­to nes­to­jí. Na lep­šiu vi­di­teľ­nosť v tme má za­bu­do­va­né pred­né bie­le svet­lo a za­dné čer­ve­né ob­ry­so­vé svet­lo.

Ak sa aj vy chce­te pre­há­ňať po uli­ciach váš­ho mes­ta na no­vom elek­tric­kom skej­tbor­de, mô­že­te si ho te­raz kú­piť za 549 USD na server­i In­die­go­go.

Zdroj:itnews.sk

Môže ťa zaujímať
- Reklama -
Róbert Hallon
Som spolumajiteľ a hlavný tvorca obsahu na svetapple.sk. Študujem Dizajn médií v Bratislave a milujem Apple najmä pre filozofiu, ktorou tvorí svoje služby a produkty. Mojím druhým "koníčkom" sú autá, o ktorých tu sem tam tiež niečo napíšem.