Len v sep­tem­bri auto­mo­bi­lo­vá spo­loč­nosť Porsche, dcér­ska spo­loč­nosť Volkswage­nu, pred­sta­vi­la sve­tu pro­to­typ svoj­ho pr­vé­ho elek­tro­mo­bi­lu – mo­de­lu Porsche Mis­sion E. Po ne­dáv­nom schvá­le­ní do­zor­nou ra­dou sa už te­raz mô­že te­šiť na je­ho reál­ne uve­de­nie na trh. Doč­kať by sme sa ho ma­li na kon­ci toh­to de­sať­ro­čia.

Porsche Mission E

Elek­tro­mo­bil Mis­sion E za­uj­me pre­dov­šet­kým svo­jím vý­ko­nom. Mo­del so 600 koň­mi pod ka­po­tou zrých­li na 100 km/h za 3,5 se­kun­dy a za me­nej než 12 se­kúnd zrých­li na 200 km/h. Vo­zid­lo má vpre­du aj vza­du elek­tro­mo­tor s cel­ko­vým vý­ko­nom viac než 440 kW. Ba­té­ria s tech­no­ló­giou Li-Ion, za­bu­do­va­ná v spod­nej čas­ti od pred­nej až po za­dnú náp­ra­vu, za­is­tí do­jazd viac ako 500 km. Keď­že elek­tro­mo­bil vy­uží­va 800-vol­to­vý sys­tém, ba­té­ria sa bu­de ve­dieť na­biť na 80 % ka­pa­ci­ty len za 15 mi­nút. Mo­men­tál­ne sa zva­žu­je aj my­šlien­ka pod­po­ry bez­drô­to­vé­ho na­bí­ja­nia.

porsche_mission_e_2.jpg

Maximál­na rých­losť vo­zid­la Mis­sion E má byť viac ako 250 km/h. Je­ho inter­iér bu­de pod­po­ro­vať ov­lá­da­nie me­nu sle­do­va­ním očí, dis­plej bu­de vzbu­dzo­vať do­jem 3D ta­cho­met­ra a pou­ži­tý má byť pod­ľa všet­ké­ho aj ho­log­ra­fic­ký dis­plej.

porsche_mission E_interier.jpg

 

Článok prebratý od nášho partnerského webu itnews.sk

 

 

Róbert Hallon
Som spolumajiteľ a hlavný tvorca obsahu na svetapple.sk. Študujem Dizajn médií v Bratislave a milujem Apple najmä pre filozofiu, ktorou tvorí svoje služby a produkty. Mojím druhým "koníčkom" sú autá, o ktorých tu sem tam tiež niečo napíšem.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here