Iba pred pár dňa­mi, v rám­ci vý­sta­vy vo­jen­skej tech­ni­ky s náz­vom Ar­my-2015, bol ve­rej­nos­ti pred­sta­ve­ný vy­lep­še­ný Ka­laš­ni­kov. Bol k ne­mu to­tiž zos­tro­je­ný špe­ciál­ny dopl­nok, kto­rý do­ká­že spo­jiť tú­to le­gen­dár­nu rus­kú zbraň s inter­ne­tom.

No­vé in­te­li­gen­tné za­ria­de­nie je vý­sled­kom spo­lup­rá­ce dvoch spo­loč­nos­tí Red Heat a Star­tNet Allian­ce. Zbraň vďa­ka dopl­nku zís­ka na­vy­še nie­koľ­ko sen­zo­rov, kto­ré sú po­há­ňa­né kla­sic­ký­mi ba­té­ria­mi. Spo­je­nie s inter­ne­tom za­bez­pe­ču­jú sys­té­my GPS a GLO­NASS.

Ko­mu­ni­ká­cia by ma­la byť dos­ta­toč­ne za­šif­ro­va­ná, aby bo­lo bez­peč­né aj od­osie­la­nie cit­li­vých úda­jov. Dopl­nok ok­rem iné­ho umož­ňu­je mo­ni­to­ro­vať po­lo­hu a sta­tus vo­ja­kov a po­rov­ná­vať úda­je z tré­nin­go­vých ope­rá­cií me­dzi jed­not­li­vý­mi vo­jak­mi pria­mo cez inter­net. Ce­na toh­to dopl­nko­vé­ho za­ria­de­nia by ma­la byť nie­čo cez 450 eur a pod­po­ro­vať by ma­la nie­len sku­toč­né, ale aj air­sof­to­vé zbra­ne.

Zdroj: itnews.sk

Môže ťa zaujímať
- Reklama -
Róbert Hallon
Som spolumajiteľ a hlavný tvorca obsahu na svetapple.sk. Študujem Dizajn médií v Bratislave a milujem Apple najmä pre filozofiu, ktorou tvorí svoje služby a produkty. Mojím druhým "koníčkom" sú autá, o ktorých tu sem tam tiež niečo napíšem.