Ne­je­den fa­nú­šik fil­mu Spi­der­man, či Náv­rat do bu­dúc­nos­ti 2, tú­žil po tom, aby si as­poň raz mo­hol vy­skú­šať vzná­ša­jú­ci sa skej­tbord bez ko­lie­sok. Vy­ze­rá to tak, že blíz­ka bu­dúc­nosť v ob­las­ti vý­vo­ja tech­no­ló­gií im ten­to sen spl­ní.

Ja­pon­ská auto­mo­bi­lo­vá spo­loč­nosť Lexus pred­sta­vi­la v rám­ci rek­lam­nej kam­pa­ne Ama­zing on Mo­tion krát­ku ukáž­ku svoj­ho ino­va­tív­ne­ho pro­jek­tu. Je ním ho­ver­board Sli­de a pod­ľa vy­jad­re­nia auto­mo­bil­ky ide o reál­ne fun­gu­jú­ce za­ria­de­nie.

- Reklama -

lexus_hoverboard.jpg

Ho­ver­board pra­cu­je na prin­cí­pe mag­ne­tic­kej le­vi­tá­cie, na do­siah­nu­tie kto­rej vy­uží­va veľ­mi sil­né mag­ne­ty a su­per­vo­di­če chla­de­né te­ku­tým du­sí­kom. Lie­tať však mô­že len nad špe­ciál­ne up­ra­ve­ným ko­vo­vým povr­chom. Vzhľa­dom pri­po­mí­na luxus­ný ko­ráb, keď­že na je­ho zos­tro­je­nie vý­rob­co­via pou­ži­li bam­bu­so­vé dre­vo a iné mo­der­né ma­te­riá­ly. De­tail­nej­šie in­for­má­cie oh­ľa­dom fun­kčnos­ti, ce­ny a ter­mí­nu ofi­ciál­ne­ho uve­de­nia pro­duk­tu spo­loč­nosť Lexus za­tiaľ nep­rez­ra­di­la.

 

 

 

Po­dob­ný ná­pad zreali­zo­va­la ka­li­for­nská fir­ma Art Pax. Na svoj Ho­ver­board Hen­do vy­zbie­ra­la fi­nan­cie pros­tred­níc­tvom por­tá­lu Kic­kstar­ter. K pr­vým zá­ujem­com by sa mal le­vi­tu­jú­ci prís­troj dos­tať už v ok­tób­ri toh­to ro­ka. Ho­ver­board na lie­ta­nie vy­uží­va dva pá­ry kru­ho­vých mo­to­rov vy­tvá­ra­jú­cich mag­ne­tic­ké po­lia, kto­ré sa nav­zá­jom od­pu­dzu­jú, čím umož­ňu­jú za­ria­de­niu lie­tať 2,5 cm nad špe­ciál­nym povr­chom vy­ro­be­ným z ne­fe­ro­mag­ne­tic­kých vo­di­čov.

hendo.jpg

zdroj:itnews.sk

 

 

 

Môže ťa zaujímať
- Reklama -
Som spolumajiteľ a hlavný tvorca obsahu na svetapple.sk. Študujem Dizajn médií v Bratislave a milujem Apple najmä pre filozofiu, ktorou tvorí svoje služby a produkty. Mojím druhým "koníčkom" sú autá, o ktorých tu sem tam tiež niečo napíšem.