Od vlaj­ko­vých lo­dí sa oča­ká­va­jú rôz­ne pok­ro­či­lé fun­kcie. Pré­mio­vé mo­de­ly Lu­mia 950 a 950 XL od Mic­ro­sof­tu po­su­nu­li mož­nos­ti mo­bil­ných te­le­fó­nov na no­vú kva­li­ta­tív­nu úro­veň. V spo­lup­rá­ci s prís­lu­šen­stvom Mic­ro­soft Dis­play Dock HD-500 pos­lú­žia no­vé vlaj­ko­vé Lu­mie v mno­hých si­tuáciách ako pl­no­hod­not­ný po­čí­tač. Struč­né pred­sta­ve­nie

Lu­mia 950 je k dis­po­zí­cii vo via­ce­rých va­rian­toch. Prív­las­tok XL avi­zu­je väč­ší, 5,7-pal­co­vý dis­plej. Zá­klad­ný va­riant má dis­plej s uh­lo­prieč­kou 5,2″. V obid­voch prí­pa­doch má dis­plej OLED roz­lí­še­nie Quad HD, te­da 2560 × 1440, čo pred­sta­vu­je hus­to­tu pixelov 564, res­pek­tí­ve pri väč­šej uh­lo­prieč­ke 518 ppi. Konštruk­té­ri si uve­do­mi­li väč­šiu po­ten­ciál­nu zra­ni­teľ­nosť veľ­ké­ho dis­ple­ja, pre­to ho chrá­nia od­ol­ným sklom Cor­ning Go­ril­la Glass 4.

continuum8.jpg

Men­ší sú­ro­de­nec má kry­cie sklo „troj­ko­vé­ho” ra­du. Dis­ple­jom sa roz­die­ly me­dzi mo­del­mi ne­kon­čia. Lu­miu 950XL po­há­ňa osem­jad­ro­vý pro­ce­sor Qual­comm Snap­dra­gon 810, zá­klad­ný va­riant 950 má tro­chu slab­ší pro­ce­sor Snap­dra­gon 808 so šies­ti­mi jad­ra­mi. Obid­va mo­de­ly ma­jú 3 GB ope­rač­nej pa­mä­te a úlož­ný pries­tor s ka­pa­ci­tou 32 GB, roz­ší­ri­teľ­ný po­mo­cou kar­ty mic­roSD na maximál­nu ka­pa­ci­tu 200 GB. Keď­že všet­ky Lu­mie mo­de­lo­vé­ho ra­du 950 mô­žu po­mo­cou fun­kcie Con­ti­nuum spúš­ťať ap­li­ká­cie aj na veľ­kej ob­ra­zov­ke, ma­jú ich pro­ce­so­ry kva­pa­li­no­vé chla­de­nie. Dvo­ji­ca adap­tív­nych an­tén je zá­ru­kou sig­ná­lu aj v li­mit­ných si­tuáciách pri akom­koľ­vek spô­so­be dr­ža­nia te­le­fó­nu. Vy­me­ni­teľ­ná ba­té­ria má ka­pa­ci­tu 3000, res­pek­tí­ve 3340 mAh pri väč­šom mo­de­li. Port USB Ty­pe-C umož­ňu­je nie­len pri­po­je­nie no­vej ge­ne­rá­cie prís­lu­šen­stva, ale pre­dov­šet­kým rých­le na­bí­ja­nie. Na po­lo­vi­cu ka­pa­ci­ty na­bi­je­te ba­té­riu za me­nej ako pol­ho­di­nu.

Bez­drô­to­vé na­bí­ja­nie je v tej­to trie­de sa­moz­rej­mosť. Da­ňou za tú­to fun­kciu je plas­to­vé te­lo. Kon­ku­ren­cia čo­raz viac za­čí­na vy­uží­vať ako ma­te­riál na za­dné ste­ny vlaj­ko­vých lo­dí tvr­de­né sklo. Keď spo­mí­na­me kom­pro­mi­sy, v ba­le­ní náj­de­te rých­lo­na­bí­jač­ku a ká­bel USB Ty­pe-C. Na slú­chad­lá sa v ba­le­ní, žiaľ, mies­to zrej­me ne­naš­lo. Ok­rem štan­dar­dnej sen­zo­ro­vej vý­ba­vy dis­po­nu­je no­vá Lu­mia aj ba­ro­met­rom. Mož­nos­tiam špič­ko­vé­ho fo­toa­pa­rá­tu s roz­lí­še­ním 20 Mpx, dis­po­nu­jú­ce­ho op­tic­kou sta­bi­li­zá­ciou ob­ra­zu a bles­kom s tro­mi RGB LED di­óda­mi, a auten­ti­fi­ká­cii pou­ží­va­te­ľa po­mo­cou fo­tog­ra­fie oč­nej dú­hov­ky bu­de­me ve­no­vať sa­mos­tat­né člán­ky.

Continuum2.jpg

Prá­ca na veľ­kom mo­ni­to­re

Naj­viac sme bo­li zve­da­ví na fun­kciu Con­ti­nuum. Nao­zaj do­ká­že ten­to te­le­fón fun­go­vať ako pro­vi­zór­ny po­čí­tač? Pri­po­je­nie te­le­ví­zo­ra, pro­jek­to­ra či mo­ni­to­ra po­mo­cou rôz­nych tech­no­ló­gií, nap­rík­lad Mi­ra­cast, umož­ňu­jú aj plat­for­my An­droid a iOS, ale na mo­ni­to­re vi­dí­te de fac­to rov­na­ký ob­raz ako na dis­ple­ji te­le­fó­nu, len­že väč­ší, a tak mô­že­te nap­rík­lad sle­do­vať vi­deo či hrať vhod­nú hru. Pou­ží­va­nie nap­rík­lad texto­vé­ho edi­to­ra bu­de rov­na­ko ťaž­ko­pád­ne ako na te­le­fó­ne. Pri Lu­mii 950 je všet­ko inak. My sme fun­kciu Con­ti­nuum tes­to­va­li s vy­uži­tím špe­ciál­ne­ho prís­lu­šen­stva Mic­ro­soft Dis­play Dock HD-500, pri­po­je­né­ho cez USB Ty­pe-C. Maximál­ne roz­lí­še­nie ob­ra­zu je full HD 1080p pri 60 fps.

Do­ko­va­cia sta­ni­ca má tri por­ty USB 2.0, na­pá­ja sa cez ko­nek­tor USB Ty­pe-C a za­bez­pe­ču­je aj na­pá­ja­nie pri­po­je­né­ho te­le­fó­nu. Ma­lo by to fun­go­vať aj bez toh­to prís­lu­šen­stva tak, že k te­le­fó­nu pri­po­jí­te cez blue­tooth klá­ves­ni­cu a myš a k dis­ple­ju sa pri­po­jí­te cez bez­drô­to­vú tech­no­ló­giu Mi­ra­cast, prí­pad­ne cez Mi­ra­cast/HDMI dong­le tre­tích strán. Con­ti­nuum umož­ňu­je vy­uží­vať mo­ni­tor ale­bo te­le­ví­zor ako pri­már­nu ob­ra­zov­ku, pri­čom do­ty­ko­vý dis­plej te­le­fó­nu mô­že­te vy­užiť ako touch­pad pri pre­zen­to­va­ní ale­bo ho vy­uží­vať kla­sic­ky, te­da nap­rík­lad po­čas pí­sa­nia do­ku­men­tu vo Wor­de mô­že­te te­le­fo­no­vať.

Na pri­már­nej veľ­kej ob­ra­zov­ke mô­že­te spúš­ťať uni­ver­zál­ne ap­li­ká­cie Win­dows 10 a do­kon­ca vy­uží­vať aj pre­pí­na­nie me­dzi sú­čas­ne bež­iaci­mi ap­li­ká­cia­mi po­mo­cou tla­čid­la Zob­ra­ze­nie úloh rov­na­ko ako na tab­le­te či no­te­boo­ku s Win­dows 10. Po­nu­ka Štart s dy­na­mic­ký­mi dlaž­di­ca­mi sa zob­ra­zí vľa­vo do­le v rov­na­kom us­po­ria­da­ní ako na dis­ple­ji te­le­fó­nu. Naj­čas­tej­šie bu­de­te prav­de­po­dob­ne vy­uží­vať pre­din­šta­lo­va­né ap­li­ká­cie Of­fi­ce, te­da Word, Excel, Out­look, Power­Point a One­No­te. Pres­nej­šie ich ver­zie UWP, kto­ré v zá­sa­de pos­ky­tu­jú rov­na­ké mož­nos­ti ako ich des­kto­po­ví sú­ro­den­ci, no ich ov­lá­da­nie je pris­pô­so­be­né ši­ro­ké­mu spek­tru za­ria­de­ní a do­ty­ko­vým dis­ple­jom. Va­še mož­nos­ti ho­ci v ho­te­lo­vej iz­be sa ra­zom roz­ší­ria z pí­sa­nia nie­koľ­ko­riad­ko­vých správ či edi­to­va­nia do­ku­men­tov na pl­no­hod­not­nú tvor­bu do­ku­men­tov. Na pl­no­hod­not­nú prá­cu pot­re­bu­je­te, sa­moz­rej­me, klá­ves­ni­cu a myš, ale aj bez nich do­ká­že­te vy­užiť zob­ra­ze­nie do­ku­men­tu na veľ­kej ob­ra­zov­ke, pri­čom drob­né úp­ra­vy mô­že­te ro­biť po­mo­cou klá­ves­ni­ce na do­ty­ko­vom dis­ple­ji te­le­fó­nu.

Ap­li­ká­cie Of­fi­ce fun­go­va­li na veľ­kom dis­ple­ji exce­len­tne, rov­na­ko aj zob­ra­zo­va­nie webo­vých strá­nok vrá­ta­ne gra­fic­ky ná­roč­ných. Tes­to­va­li sme aj naj­čas­tej­šie pou­ží­va­né ap­li­ká­cie UWP. Fun­go­va­li všet­ky, no nie všet­ky napl­no vy­uží­va­li mož­nos­ti veľ­ké­ho dis­ple­ja. V tom­to ma­jú ap­li­ká­cie od Mic­ro­sof­tu mier­ny nás­kok, pre­to­že vý­vo­já­ri tre­tích strán ma­jú mož­nosť la­diť pod­po­ru Con­ti­nua až te­raz, sa­moz­rej­me, ak in­ves­tu­jú do no­vej Lu­mie 950, prí­pad­ne ďal­ších mo­de­lov, kto­ré tú­to fun­kciu bu­dú pod­po­ro­vať. Niek­to­ré fun­kcie a ap­li­ká­cie sú stá­le v štá­diu vý­vo­ja, v praxi sa to pre­ja­vo­va­lo tak, že pri ak­ti­vo­va­ní fun­kcie sa na veľ­kom dis­ple­ji zob­ra­zil oznam, že ten­to úkon mu­sí­me v ak­tuál­nej ver­zii reali­zo­vať na dis­ple­ji te­le­fó­nu.

Z hľa­dis­ka vý­ko­nu je na tom Lu­mia 950 lep­šie ako mno­hé tab­le­ty či no­te­boo­ky s pro­ce­so­rom In­tel Atom, nap­rík­lad Qual­comm Snap­dra­gon 810 je prib­liž­ne o 15 per­cent vý­kon­nej­ší než In­tel Atom Z3580 a 3 GB RAM pred­sta­vu­jú v tej­to trie­de nad­štan­dard. Ani pri ná­roč­ných ap­li­ká­ciách nes­túp­la tep­lo­ta Lu­mie nad ak­cep­to­va­teľ­ných 42 stup­ňov.

Sa­moz­rej­me, tre­ba zvá­žiť, či na pra­cov­nej ces­te vy­sta­čí­te s Con­ti­nuom, inak po­ve­da­né, či bu­de­te mať k dis­po­zí­cii dis­plej a exter­nú klá­ves­ni­cu na pl­no­hod­not­nú prá­cu ale­bo si pri­ba­lí­te aj tab­let ale­bo ultra­book s Win­dows 10.

Pod­rob­ný člá­nok o mož­nos­tiach tech­no­ló­gie Con­ti­nuum vrá­ta­ne prak­tic­kých skú­se­nos­tí pri­ne­sie­me v pr­vom bu­dú­co­roč­nom čís­le PC RE­VUE.

Ce­ny: Lu­mia 950 – 599 €, 950 XL – 699 €, Dis­play Dock 99 €

Lumnia 950 xl - svetapple.sk
Lumnia 950 xl – svetapple.sk

Zdroj, článok prevzatý od nášho partnera: itnews.sk

Róbert Hallon
Som spolumajiteľ a hlavný tvorca obsahu na svetapple.sk. Študujem Dizajn médií v Bratislave a milujem Apple najmä pre filozofiu, ktorou tvorí svoje služby a produkty. Mojím druhým "koníčkom" sú autá, o ktorých tu sem tam tiež niečo napíšem.

2 KOMENTÁRE

 1. Tak toto je úplný fail článok. Na webe svetapple uverejníte článok ktorý je skopírovaný a predpokladám že o niečom čo ste nikdy nedržali v ruke. Kopírovanie článkov od niekoho by sa ešte dalo ale o tomto. Článok vôbec neupravený iba čisto ctr+l – ctr+v. Radšej ste mali skopírovať článok o nejakej technickej zaujímavosti alebo startupe. Posledným časom tu bolo viac takých článkov ktoré sa Vám nepodarili, či už obshaom alebo témou.

  • Ahoj sakonn, článok je prebratý od nášho partnera itnews.sk, s ktorým máme dohodu o preberaní obsahu. Preto je v tomto prípade obsah originálny. Tento fakt je v závere článu aj poznamenaný. V ostatných článkoch však určite nenájdeš “ctrl+c, ctrl+v” zhodu.
   O Lumii sme sa rozhodli uverejniť článok preto, že podľa nášho názoru má momentálne dobrý a progresívny smer najmä čo sa týka noviniek a vychytávok spomenutých v článku. Rubriku Zo sveta máme na webe už dlho a máme na ňu najmä pozitívne ohlasy, nakoľko sa jedná o niečo, čo iné portály neposkytujú, niečo, čím sme iní.
   Mimochodom, itnews je vydavateľom časopisu PC Revue, takže nemáme dôvod nedôverovať ich schopnosti objektívne zhodnotiť produkt.

   Ďakujeme pekne za pripomienky, pretože len takým spôsobom sa môžeme stále zlepšovať. Prajem pekný deň.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here