Ak sa po­vie Mo­zil­la, kaž­dé­mu sa vy­ba­ví v mys­li pre­hlia­dač Fi­re­fox. No už má­lok­to si spo­me­nie, že spo­loč­nosť pred rok­mi vy­vi­nu­la aj e-mai­lo­vé­ho klien­ta Thun­der­bird. Oba pro­jek­ty pou­ží­va­jú rov­na­ké vy­kres­ľo­va­cie jad­ro a zá­klad­nú tech­no­ló­giu. Vý­kon­ná pred­sed­níč­ka Mo­zil­ly Mit­chell Ba­ker však pred­ne­dáv­nom ozná­mi­la, že spo­loč­nosť chce pres­tať pod­po­ro­vať Thun­der­bird.

Zbavovanie Thunderbirdu?

„Mno­hí v Mo­zil­le vrá­ta­ne dr­vi­vej väč­ši­ny pred­sed­níc­tva cí­tia pot­re­bu za­me­rať sa na zá­le­ži­tos­ti, ako je Fi­re­fox, kto­rý mô­že ov­plyv­niť ce­lé od­vet­vie,” uvied­la Mit­chell Ba­ker.„Pri všet­kej úc­te k Thun­der­bir­du a je­ho ko­mu­ni­te nám už ro­ky bo­lo jas­né, že Thun­der­bird ten­to druh po­ten­ciá­lu ne­má.”

- Reklama -

Mo­zil­la sa nech­ce ih­neď zba­viť toh­to poš­to­vé­ho klien­ta, sú­čas­ný plán pod­po­ry bu­de pok­ra­čo­vať a ľu­dia mô­žu pro­dukt na­ďa­lej pou­ží­vať. Ko­neč­ný cieľ však je od­bre­me­niť tím Fi­re­foxu od to­ho, aby sa mu­sel sta­rať aj o Thun­der­bird. Chce ho te­da od­ov­zdať ľu­ďom, kto­rí sa oň pos­ta­ra­jú.

Ne­dáv­no sí­ce Mo­zil­la ob­me­dzi­la pod­po­ru pre Thun­der­bird, na­ďa­lej však dos­tá­va ak­tua­li­zá­cie za­bez­pe­če­nia a zá­klad­né zme­ny prev­za­té z Fi­re­foxu, ale do­dá­vať preň no­vé dô­le­ži­té fun­kcie sa spo­loč­nosť nes­na­ži­la už nie­koľ­ko ro­kov. Mo­zil­la Foun­da­tion vraj už ro­ku­je s jed­ným par­tne­rom, kto­rý by mo­hol za­bez­pe­čiť je­ho pod­po­ru v bu­dúc­nos­ti.

Thunderbird - svetapple.sk
Thunderbird – svetapple.sk

Článok prebratý od nášho partnera itnews.sk

Môže ťa zaujímať
- Reklama -
Som spolumajiteľ a hlavný tvorca obsahu na svetapple.sk. Študujem Dizajn médií v Bratislave a milujem Apple najmä pre filozofiu, ktorou tvorí svoje služby a produkty. Mojím druhým "koníčkom" sú autá, o ktorých tu sem tam tiež niečo napíšem.